Strona główna Aktualności Spółka jawna: Zawieszenie działalności spółki jawnej 2019

Spółka jawna: Zawieszenie działalności spółki jawnej 2019

2818
PODZIEL SIĘ
zawieszenie działalności Sprawna spółka

Spółka jawna jako przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie swojej działalności gospodarczej. Powyższą kwestię regulują przepisy Ustawy – Prawo przedsiębiorców [1].

Zawieszenie działalności spółki jawnej – kiedy i na jaki okres?

Spółka jawna może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej wtedy, gdy nie zatrudnia pracowników (umowa o pracę).

Wyjątek stanowi zatrudnianie wyłącznie pracowników, którzy aktualnie przebywają na:

1)      urlopie macierzyńskim,

2)      urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

3)      urlopie wychowawczym lub

4)      urlopie rodzicielskim nie łączonym z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił niniejszego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej [2].

Spółka jawna może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

W przypadku, gdy okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej objąłby pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, wówczas za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym [3].

Kto podejmuje uchwałę o zawieszeniu działalności spółki jawnej?

Uchwałę o zawieszeniu działalności spółki jawnej podejmują jej wspólnicy.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały należy złożyć  do właściwego dla spółki Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wniosek o zmianę danych podmiotu  w  rejestrze przedsiębiorców – Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Niniejszy wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu rejonowego (sąd gospodarczy) lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu jako list polecony najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kiedy rozpoczyna się  i jak długo trwa okres  zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę jawną?

Zawieszenie wykonania działalności gospodarczej następuje na wniosek złożony przez spółkę jawną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku [4] .

Ważne!

Spółkę zarejestrowaną w KRS można także zawiesić za pośrednictwem portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG) –  dostępnym pod adresem: https://pdi.ms.gov.pl/.

Co powinien zawierać wniosek do KRS ?

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w spółce jawnej  składany do KRS na druku KRS – Z62 powinien zawierać:

  • uchwałę wspólników w sprawie zawieszenia działalności spółki jawnej,
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników lub
  • oświadczenie o zatrudnianiu wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Od złożenia powyższego wniosku nie jest pobierana opłata sądowa. Zawieszenie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kiedy podatnicy – wspólnicy spółki jawnej informują urząd skarbowy o zawieszeniu działalności gospodarczej spółki?

Spółka jawna nie jest podatnikiem ani podatku dochodowego od osób fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych.

Każdy ze wspólników spółki jawnej odprowadza stosowny podatek w zależności od swojego statusu prawnego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, będący wspólnikami spółki jawnej, którzy wybrali podatek dochodowy na  zasadach ogólnych  informują „swój” urząd skarbowy o okresie zawieszenia działalności gospodarczej spółki w roku podatkowym wykonywania działalności gospodarczej, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy w którym działalność ta była zawieszona [5].  

Tak samo postępują podatnicy –  wspólnicy będący osobami  fizycznymi, którzy   wybrali zryczałtowany podatek dochodowy [6] oraz podatnicy – wspólnicy będący osobami prawnymi [7].

Na temat podatku dochodowego w spółce jawnej pisaliśmy w artykule:

Podatki w spółce jawnej: Podatek dochodowy w spółce jawnej (cz. 1) 

Czy zawieszenie działalności gospodarczej spółki jawnej wymaga zgłoszenia do  ZUS?

Wspólnicy spółki jawnej nie muszą zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zawieszenia działalności gospodarczej spółki, ponieważ po złożeniu wniosku do KRS informacje o zawieszeniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).  

Stamtąd automatycznie  przekazywane są do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek).

Źródło:  Ministerstwo Przedsiębiorczości  –  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-spolke-zarejestrowana-w-krs

Podstawa prawna:

– art. 22 ust. 1-2, art. 23 ust. 2-3, art. 24 ust. 1 -3  Ustawy z dnia 6  marca 2018 r. –  Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646 ze zm.).

Objaśnienie:

[1] Ustawa – Prawo przedsiębiorców:  Ustawa z dnia 6  marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646 ze zm.)

[2] Art. 22 ust. 1 – 2 Ustawy – Prawo przedsiębiorców

[3] Art. 23 ust. 2 – 3 Ustawy – Prawo przedsiębiorców

[4] Art. 24 ust. 1 – 3 Ustawy – Prawo Przedsiębiorców

[5] Art. 44  ust. 12 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018. 1509)

[6] Art. 21 ust. 1f  Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( tekst jedn. Dz.U. 2019.43)

[7] Art. 25  ust. 5c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 865)

Stan prawny na 13 czerwca 2019 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA