Strona główna Aktualności Spółka jawna: Wznowienie działalności spółki jawnej 2019

Spółka jawna: Wznowienie działalności spółki jawnej 2019

1351
PODZIEL SIĘ
wznowienie działalności Sprawna Spółka

Spółka jawna jako przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić  działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy.  Kwestie te zostały uregulowane w art. 22- 25 Ustawy – Prawo przedsiębiorców [1].

We wniosku do KRS w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej spółki (formularz KRS Z62) nie podaje się okresu na jaki spółka jawna zawiesza swoją działalność,  stąd też w celu jej wznowienia wspólnik /wspólnicy uprawniony powinien do reprezentacji spółki powinien złożyć  do KRS wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej spółki jawnej.  Przy czym dzień wznowienia działalności gospodarczej spółki jawnej nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku [2].

Pisaliśmy o tym w artykule:

Spółka jawna:  Zawieszenie działalności spółki jawnej 2019 

Czy w celu wznowienia działalności spółki jawnej konieczna jest uchwała wspólników?

W przypadku, gdy po okresie zawieszenia działalności gospodarczej spółka jawna chce w dalszym ciągu istnieć na rynku jej wspólnicy muszą podjąć uchwałę o wznowieniu działalności spółki.

Wznowienie  działalności  spółki jawnej przekracza zakres zwykłych czynności spółki, dlatego też uchwała wspólników w sprawie wznowienia jej działalności powinna być podjęta przez wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.

Powyższe wynika z art. 43 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019. 505).

Niniejsza uchwała powinna zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) datę jej podjęcia (np. pierwszy dzień danego miesiąca),

3) treść uchwały np. Wspólnicy PRZYSTANEK PRAWNY  Nowak i Kowalski –  Spółka jawna  podejmują jednomyślnie uchwałę w sprawie wznowienia działalności gospodarczej spółki od dnia 1 lipca 2019 r.

4) własnoręczne podpisy wspólników (imiona i nazwiska).

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały  wspólnicy reprezentujący spółkę składają do właściwego dla spółki Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wniosek o wniosek o wznowienie działalności gospodarczej spółki jawnej.

Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej spółki jawnej – jaki jest wymóg prawny?

Wznowienie działalności przez spółkę jawną wymaga złożenia wniosku o zmianę danych  spółki w KRS. Składa się go na formularzu  KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej spółki jawnej.

Do wniosku powinna być dołączona uchwała wspólników w sprawie wznowienia działalności spółki jawnej.

Z art. 20c ust. 3 ustawy o KRS [3] wynika, że wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jakie instytucje otrzymują informacje o  wznowieniu działalności gospodarczej przez spółkę jawną?

Po złożeniu wniosku informacje o wznowieniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP.

Ważne!

W przypadku zgłoszenia wznowienia działalności przez spółkę jej wspólnicy składają do ZUS odpowiednio zgłoszenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL.

Jakie są skutki prawne niezłożenia przez spółkę wniosku o wznowienie działalności spółki jawnej?

W art. 20d ustawy o KRS ustawodawca podaje, że w  przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.

Podstawa prawna:

– Art. 43 Kodeksu spółek handlowych ( tekst jedn. Dz.U. 2019. 505)

– Art. 24 ust. 1 i ust. 5   Ustawy –  Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646 ze zm.).

– Art.20c ust. 3, art.  20d Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 2018. 986)

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości – https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2651-wznowienie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-spolke-jawna

Objaśnienie:

[1] Ustawa – Prawo przedsiębiorców : Ustawa z dnia 6  marca 2018 r. –  Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646 ze zm.).

[2] Art. 24 ust. 3 Ustawy – Prawo przedsiębiorców

[3] ustawa o KRS : Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 2018. 986)

Stan prawny na 18 czerwca 2019 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA