Strona główna Aktualności Spółka jawna: Rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Spółka jawna: Rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

2024
PODZIEL SIĘ
rozwiązanie spółki Sprawna spółka

Kontynuując temat spółki jawnej artykuł omawia rozwiązanie spółki jawnej w sposób  uproszczony tj. bez przeprowadzania likwidacji.

Spółka jawna może zakończyć swoją działalność na rynku, wtedy gdy wystąpi  jedna  z przyczyn  jej rozwiązania podanych w art. 58 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). 

Sprawdź:

Spółka jawna: Rozwiązanie spółki jawnej – kilka spraw

Rozwiązanie spółki jawnej nie zawsze musi poprzedzać postępowanie likwidacyjne. Z dyspozycji art. 67 par. 1 Kodeksu spółek handlowych wynika, że wspólnicy spółki jawnej mogą uzgodnić inny sposób zakończenia działalności spółki.

Postanowienia umowy lub jednomyślna uchwała wspólników – o co tutaj chodzi?

Literatura prawnicza podkreśla: „Inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki może być << uzgodniony>> zarówno w umowie spółki, jak i  w porozumieniu o zaistnieniu powodu rozwiązania spółki” [1].

W umowie spółki jawnej  powinien znajdować się zapis  o rozwiązaniu spółki w sposób uproszczony.

Przykładowy zapis w umowie  spółki jawnej:

„§… Rozwiązanie  spółki jawnej

Wspólnicy mogą w drodze jednomyślnej uchwały postanowić o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzenia likwidacji”.

W sytuacji, gdy w umowie spółki jest tylko postanowienie o zakończeniu jej działalności przez likwidację, a wspólnicy chcą skorzystać ze sposobu uproszczonego wówczas muszą przez zmianę umowy spółki wprowadzić zapis w tym zakresie.

O zmianie  umowy spółki jawnej pisaliśmy w artykule:

Spółka jawna: Zmiana umowy spółki jawnej 2019 – w jaki sposób należy jej dokonać (1)

Co ważne, w przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki po zaistnieniu powodu rozwiązania spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela lub syndyka [2].

Na czym polega „inny sposób zakończenia działalności” spółki jawnej?

W Kodeksie spółek handlowych ustawodawca nie wskazuje jak należy rozumieć ów „inny sposób zakończenia działalności”. Z pomocą przychodzi judykatura. W uzasadnieniu wyroku z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt V ACa 347/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał:

„Ten inny sposób ma polegać na porozumieniu co do podziału majątku, sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku, zasad odpowiedzialności za część zobowiązań, w końcu może to być ustalenie metody podziału majątku w naturze poprzez odpowiedni podział składników majątkowych między wspólników bez konieczności spieniężenia majątku spółki, część in natura, część spieniężona. Możliwe jest ponadto zadysponowanie majątkiem w ten sposób, że zostaje zbyte przedsiębiorstwo spółki czy jego zorganizowane części. Zbycie przedsiębiorstwa może nastąpić na rzecz osób trzecich, jak również na rzecz jednego lub kilku wspólników z obowiązkiem spłaty udziałów na rzecz wspólników. Poza zbyciem przedsiębiorstwa wspólnicy mogą przenieść niektóre aktywa spółki do istniejącej lub utworzonej spółki. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 czerwca 2011 r., IV CSK 473/10, LEX nr 1102543, wskazał, że porozumienie pomiędzy wspólnikami dotyczące innego sposobu zakończenia działalności spółki może obejmować na przykład upoważnienie dla określonej osoby do sprzedaży majątku spółki i zaspokojenia wierzycieli, ze skutkami określonymi w art. 392 k.c., lub przejęcia majątku przez jednego ze wspólników i zobowiązania się wobec pozostałych, że zaspokoi wierzycieli, również ze skutkami określonymi w art. 392 k.c.” [3] .

Uchwała o zakończeniu działalności spółki bez likwidacji – jakie sprawy   powinna  regulować?

W przypadku, gdy wspólnicy są zgodni co do rozwiązania spółki jawnej w inny sposób niż jej likwidacja wtedy na podstawie odpowiedniego  postanowienia umowy spółki powinni podjąć pisemną uchwałę w której jednomyślnie postanawiają rozwiązać spółkę bez jej likwidacji.

Uchwała o innym sposobie zakończenia działalności spółki jawnej powinna regulować m.in.:

  • sprawy majątkowe spółki tj. wspólnicy powinni wskazać w jaki sposób podzielą się majątkiem spółki lub ewentualnie zadecydują o jego sprzedaży,
  • zaspokojenie wierzycieli spółki i nieuregulowane zobowiązania spółki tj. podanie, który z jej wspólników będzie zobowiązany do ich uregulowania [4],
  • miejsce przechowywania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki tj. podanie adresu osoby, która je przechowuje [5].

Czy podjęcie jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu działalności spółki jawnej bez likwidacji stanowi rozwiązanie spółki?

Podjęcie jednomyślnej uchwały wspólników o zakończeniu działalności spółki jawnej bez likwidacji nie  jest tożsame z jej rozwiązaniem.   

Po zakończeniu czynności objętych uchwałą wspólnicy spółki jawnej wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki składają wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na formularzu KRS-X2 [6] wraz z wymaganymi załącznikami m.in. uchwałą o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji, uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki.  

Opłata za złożenie wniosku do KRS wynosi 300 zł, za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł. Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru [7]. Wykreślenie spółki jawnej z KRS – rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru (art. 84 par. 2 K.s.h.).

Podsumujmy …

Wspólnicy spółki jawnej mogą postanowić o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji. Daje im to szereg korzyści. Przede wszystkim oszczędność czasu związanego z formalnym przeprowadzeniem likwidacji. Nie  muszą zgłaszać likwidacji spółki do rejestru sądowego (art. 74 K.sh.). Niepotrzebny jest także  bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji spółki jawnej (art. 81  K.s.h.).

Przeczytaj  koniecznie:

Likwidacja spółki osobowej

Podstawa prawna:

– art. 58 par. 1, art. 67 par. 1, art. 84 par. 2  Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019.505)

Objaśnienie:

 [1] Moskwa L., Napierała J.[w:] Koch A, Napierała J., Prawo spółek handlowych , Warszawa 2017, str. 249

[2] Powyższe wynika z treści art. 67 par. 2 K.s.h.

[3] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r., , sygn.. akt V ACa 347/17 – http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000002503_V_ACa_000347_2017_Uz_2018-04-10_002 (dostęp w dniu 26 listopada 2019 r.)

[4] Taki zapis w uchwale wspólników odnosi skutek tylko w relacjach pomiędzy wspólnikami. Wierzyciel rozwiązanej spółki może domagać się od każdego z jej wspólników uregulowania powstałego zadłużenia.

[5] Dokumenty i księgi rozwiązanej spółki jawnej może przechowywać  jeden z jej wspólników albo osoba trzecia.

[6] Formularz KRS-X2  – Wniosek o wykreślenie  o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowi załącznik nr 38 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania ( tekst jedn. Dz.U.  2015. 724)

[7] Dane pochodzą z https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2489-wykreslenie-spolki-jawnej-z-krs—rozwiazanej-bez-przeprowadzenia-postepowania-likwidacyjnego (dostęp w dniu 26 listopada 2019 r.)

Wanda Książek – współpracownik Portalu  

Stan prawny na dzień 26 listopada 2019 roku


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA