Strona główna Aktualności Spółka jawna: Rejestracja spółki jawnej (3)

Spółka jawna: Rejestracja spółki jawnej (3)

1513
PODZIEL SIĘ
rejestracja spółki jawnej Sprawna spółka

Artykuł omawia tradycyjną rejestrację spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istotne jest, że rejestracja spółki jawnej w KRS ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania tego rodzaju spółki.

Przypomnijmy …

Spółka jawna należy do spółek prawa handlowego.  Do jej założenia wymagane jest generalnie zawarcie umowy na piśmie pod rygorem nieważności przez co najmniej dwóch wspólników. Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Pisaliśmy o tym w artykułach:

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna (1)

Spółka jawna:  Istotne postanowienia umowy spółki jawnej (2)

Obowiązek rejestracji spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Samo utworzenie spółki jawnej nie jest tożsame z rozpoczęciem przez nią działalności gospodarczej.

Kolejną wymaganą i niezbędną czynnością jest wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Bardzo istotne jest to, że spółka jawna powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru (art. 25(1) par. 1 K.s.h.).

Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzi sąd rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Właściwość miejscowa sądów dostępna jest pod linkiem: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/adresy/

Rejestracja spółki jawnej – zgłoszenie spółki jawnej do rejestru w formie tradycyjnej  

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS dokonywany jest na wniosek. Z art. 26 par. 3 K.s.h. wynika, że każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. 

Wniosek o rejestrację spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców składa się na urzędowym formularzu KRS –W1 wraz z obowiązkowymi załącznikami:

  • formularzem KRS-WB – wspólnicy spółki jawnej,
  • formularzem KRS-WK – wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki, oraz
  • formularzem KRS-WM – przedmiot działalności.

W zależności od stanu faktycznego do wniosku o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców KRS mogą być dołączone inne formularze, np. formularz KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – jeśli zostały utworzone przez spółkę  lub formularz KRS-WL – prokurenci – jeśli zostali ustanowieni.

Wymagane formularze  można pobrać bezpłatnie ze strony  internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości –

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

Do wniosku należy załączyć także co najmniej:

  • umowę spółki jawnej,
  • wykaz wspólników wraz z ich adresami (adresami do doręczeń) ,
  • dowody uiszczenia opłat.

Inne dokumenty mogą być wymagane, jeśli załączane są inne dodatkowe załączniki do wniosku głównego.  

Przy rejestracji spółki jawnej w formie tradycyjnej (papierowej) pobiera się 500 zł tytułem opłaty sądowej i 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Powyższych opłat można  dokonać bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy właściwego sądu albo gotówka w kasie sądu. Wniosek tradycyjny powinien zostać rozpoznany przez sąd w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Przy rejestracji spółki w KRS numery NIP i REGON nadawane są bez składania osobnych wniosków oraz wpisywane są do rejestru z urzędu bez dodatkowych opłat.

Rejestracja spółki w KRS  to jeszcze nie koniec formalności. Pozostaje jeszcze zgłoszenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego danych uzupełniających. Będzie o tym mowa już w kolejnym artykule.

Podstawa prawna:

– art. 25(1) par. 1, art. 26 par. 3 Kodeksu spółek handlowych

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-jawna/spolka-jawna-podstawowe-informacje/spolka-jawna-podstawowe-informacje

Stan prawny na 21 grudnia 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA