Strona główna Aktualności Spółka jawna: Istotne postanowienia umowy spółki jawnej (2)

Spółka jawna: Istotne postanowienia umowy spółki jawnej (2)

1773
PODZIEL SIĘ
postanowienia umowy spółki jawnej sprawna spółka

W niniejszym artykule zostały omówione istotne, obligatoryjne postanowienia umowy spółki jawnej.

Przypomnijmy …

Spółka jawna jest to osobowa spółka handlowa, która  prowadzi własną działalność gospodarczą. W celu jej zawiązania  potrzebna jest generalnie umowa w formie pisemnej zawarta przez jej wspólników. W zależności od rodzaju wkładu do spółki jawnej, wymagane być może zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub też w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Obecnie możliwe jest także założenie spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy przez system teleinformatyczny.

Sprawdź:

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka jawna (1)

Z art. 25 K.s.h. [1] wynika, że umowa spółki jawnej  powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wspólników i ich wartości, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej – firma

Firma spółki jawnej „jest oznaczeniem, pod którym spółka prowadzi  działalność i występuje w obrocie”. [2]

Z dyspozycji art. 24 K.s.h.  wynika, że firma spółki  jawnej powinna obejmować:

1)  nazwiska (osoba fizyczna)  lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo 

2)  nazwisko lub firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników.

Obowiązkowo w nazwie spółki jawnej należy umieścić określenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest również używanie w obrocie gospodarczym skrótu „sp.j.”

Co istotne, firma spółki jawnej może zawierać oznaczenie jej działalności  np. „kancelaria podatkowa”, „serwis samochodowy”. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.  

Przykłady:

  1. BIURO RACHUNKOWE Kowalski, Nowak spółka jawna
  2. Tomasz Iksiński spółka jawna

Siedziba spółki jawnej

Siedziba spółki jawnej to miejscowość, w której spółka prowadzi swoją działalność.

W literaturze postuluje się, aby za siedzibę uznawać albo miejscowość, gdzie dokonywane są czynności prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, albo gdzie znajduje się jej zakład główny. [3]

W umowie spółki jawnej podaje się tylko siedzibę spółki. W ten sposób zostanie określona w szczególności właściwość miejscowa organów administracyjnych, w tym organów podatkowych oraz sądu w sprawach istotnych dla spółki. 

Przykład zapisu w umowie:

  1. Siedzibą Spółki jest miasto Trzebinia.

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej – wkłady wspólników

Każdy wspólnik spółki jawnej ma obowiązek wniesienia wkładu do spółki.

Powyższe wynika z art. 3 K.s.h. zgodnie z którym w  wspólnicy spółki handlowej zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny sposób.

Umowa spółki jawnej powinna określać  rodzaj i wartość  wkładu wnoszonego przez każdego  wspólnika.

W K.s.h.  ustawodawca nie wymienia  rodzaju  wnoszonych wkładów. W artykule 48 par. 2 K.s.h. podaje tylko, że wkład niepieniężny polega na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy  lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Natomiast z art. 48 par. 2(1) K.s.h. wiadomo, że w przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy, wkład wspólnika musi przyjąć formę wkładu pieniężnego.

Wkład pieniężny stanowi gotówka lub przelew określonej kwoty  na rachunek spółki. Przykładem wkładu niepieniężnego może być aport własności ruchomości lub nieruchomości, wniesienie przedsiębiorstwa.

W art. 48 par.3 K.s.h. ustawodawca podkreśla, że prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść  do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę.

Zaznaczyć trzeba, że wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki jawnej  wpłynie na zakres odpowiedzialności wspólników, ponieważ kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą  jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa prze dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela (art. 33 K.s.h). 

Przykład zapisu w umowie:

Wspólnicy wnoszą do Spółki następujące Wkłady:

  1. Wspólnik ……………………. (imię i nazwisko) wnosi do Spółki gotówkę w kwocie …………………… (słownie: ………………………….) zł,
  2. Wspólnik ……………………. (imię i nazwisko) wnosi do Spółki wkład niepieniężny – laptop marki …………………… wraz z oprogramowaniem o wartości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) zł.

Przedmiot działalności spółki jawnej

Zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – Dz.U. 2007.251, 1885 z późn. zm. w umowie spółki jawnej  należy podać  przedmiot działalności gospodarczej. Powinien on być oznaczony zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Jest to wymóg konieczny do zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Przykład zapisu w umowie:

1.Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki   jest ………………….., PKD ………………….

Czas trwania spółki jawnej

Spółka może zostać zawarta na czas oznaczony  lub nieoznaczony. Musi to wynikać z treści umowy, ponieważ nie można domniemywać na jaki okres spółka została zawarta.  Jeżeli wspólnicy chcą zawiązać spółkę  na czas oznaczony, wówczas „czas jej trwania powinien być w umowie wskazany – może to być wyraźna data, okres, wydarzenie przyszłe i pewne. W innych przypadkach przyjąć należy, że spółka została zawarta na czas nieoznaczony”. [4]  

Samo zawarcie umowy spółki jawnej nie powoduje rozpoczęcia przez nią działalności gospodarczej. Należy zgłosić spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego. O tym będzie mowa w kolejnym artykule. 

Podstawa prawna:

– art. 3, art. 23, art. 24, art. 33, art. 48, art. 49 par. 1   Kodeksu spółek handlowych

Objaśnienie:

[1]  K.s.h. –  Kodeks spółek handlowych

[2] Rodzynkiewicz M.,  Kodeks spółek handlowych Komentarz, Warszawa 2005, s. 59

[3] Szczotka J., Spółka jawna, Lublin 2003, s. 43 – 44

[4] Tamże, s. 45

Stan prawny na  19 grudnia 2018 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA