Strona główna Słownik Spółka handlowa

Spółka handlowa

515
PODZIEL SIĘ
spółka handlowa

Spółka handlowa jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwie osoby (osoby fizyczne lub prawne). Zostaje utworzona przez zawarcie pisemnej umowy po to, żeby został osiągnięty wspólny cel gospodarczy określony w umowie.  Następuje on przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Regulację prawną w tym zakresie zawiera art. 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka handlowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisana do rejestru może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Jakie mamy rodzaje spółek handlowych?

Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

W orzecznictwie podkreślono: „Umowa spółki pełni podwójną rolę: jest jednym z warunków powstania spółki, a po jej powstaniu wpisaniu do rejestru spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, zawiązaniu spółek kapitałowych w organizacji) stanowi ustrojową podstawę funkcjonowania spółek” (uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 840/19) z dnia 17 grudnia 2019 r.).

Zobacz: #Poznaj się na spółkach – PORÓWNYWARKA SPÓŁEK

Jakie są najważniejsze cechy spółki handlowej?

Do najważniejszych cech spółki handlowej należy prowadzenie przez spółkę handlową działalności gospodarczej oraz obowiązek wniesienia wkładu do spółki przez każdego z jej wspólników (środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, własna praca).

W literaturze prawniczej podkreślono, że „cechą charakterystyczną spółki jest równoczesne istnienie tzw. stosunków wewnętrznych i stosunków zewnętrznych. (…). Stosunki wewnętrzne to stosunki między wspólnikami lub między wspólnikami a spółką, a ponadto między organami spółki. Stosunki zewnętrzne to stosunki między spółką a osobami trzecimi, wchodzącymi w stosunki prawne ze spółką. (…). Zasady uczestniczenia spółek w obrocie prawnym są regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych i przepisami ogólnymi, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego” [1].

Podstawa prawna:

Art. 1 § 2. art. 2, art.3, Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020. 1526)

Objaśnienie:

[1] Koronkiewicz- Bieniek E. [w:] Mróz T., Stec M., (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, str. 113

Wanda Książek

Stan prawny na dzień 21 lutego 2022 roku