Strona główna Aktualności Spółka cywilna: Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej (5)

Spółka cywilna: Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej (5)

4888
PODZIEL SIĘ
Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej Lexagit.pl porady prawne online

Spółka cywilna jest jedną z form prawnych wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej  w Polsce. Jest ona umową, w której wspólnicy będący przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zasadzie zaufania zobowiązują się osiągnąć określony wspólny cel gospodarczy (art. 860 par. 1 K.c.).

Na temat umowy spółki cywilnej pisaliśmy w kilku artykułach:

  1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej : Spółka cywilna (1)
  2. Umowa spółki cywilnej – co powinna zawierać? (2)
  3. Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej – cd (3)
  4. NIP, REGON w spółce cywilnej – czyli sprawy administracyjne (4)

W niniejszym artykule zostanie omówiona kwestia opodatkowania umowy spółki cywilnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Umowa spółki cywilnej, której siedziba określona w umowie znajduje się na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z dyspozycji art.  1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w powiązaniu z art. 1a pkt 3 ustawy o PCC [1]. Na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ustawodawca zalicza spółkę cywilną do spółek osobowych (art. 1a pkt1 ustawy PCC). 

Obowiązek zapłaty podatku PCC powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Będzie to dzień w którym wspólnicy – przedsiębiorcy zawarli umowę spółki cywilnej.

Z niniejszego podatku solidarnie rozliczają się wspólnicy spółki, a nie spółka. [2]

Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej – jakie wkłady wspólników spółki cywilnej podlegają opodatkowaniu PCC

Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wnoszonych przez wspólników do majątku spółki. Stawka podatku wynosi 0,5 % wartości wkładów wniesionych do spółki. [3] 

Opodatkowaniu PCC podlegają zarówno wkłady pieniężne jak również wkłady niepieniężne (aporty) wniesione przez wspólników do spółki (np. rzeczy ruchome: samochód, laptop). Co istotne, podstawą opodatkowania wkładu niepieniężnego będzie jego wartość podana w umowie spółki, a nie jego cena na rynku (art. 6 ust.1 pkt 8 lit.a).

Potwierdza to interpretacja indywidualna (znak: ILPB2/436-167/11/2/MK) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 15 listopada 2011 r. w której czytamy: „należy stwierdzić, że skoro powołany przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów do spółki osobowej, to podstawę opodatkowania, w takim przypadku, stanowić będzie wartość ww. wkładu zadeklarowana przez wspólników zawiązujących spółkę.”

Jakie niepieniężne wkłady wspólników spółki cywilnej nie podlegają opodatkowaniu PCC

Wniesienie do spółki cywilnej wkładu w postaci świadczenia pracy przez wspólnika w powstałej spółce cywilnej nie podlega opodatkowaniu PCC. Wynika to z dyspozycji  art. 3 ust. 1 pkt 12  Ustawy o rachunkowości [4 ] w którym ustawodawca określa aktywa jako „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.

W związku z  tym, powyższe zobowiązanie „nie jest uwzględniane w bilansie spółki”, stąd też „nie zaistnieje okoliczność powodująca podwyższenie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych” – uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego (znak:  IBPB-2-1/4514-489/15/MZ) wydanej w dniu 29 stycznia 2016 r.

Opodatkowanie PCC umowy spółki cywilnej – jaki jest termin zapłaty podatku PCC

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PCC podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę spółki [5] złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych –  PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A (wg aktualnego wzoru) oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy umowa spółki cywilnej miała formę aktu notarialnego, wówczas notariusz sporządzający umowę jest płatnikiem PCC.  [6]

Przeczytaj także:

Opodatkowanie spółek a rodzaje spółek

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017.1150)

Objaśnienie:

[1]  Ustawa o PCC: Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017.1150)

[2] Art. 5 ust. 2 ustawy o PCC

[3] Art.8 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC

[4] Ustawa o rachunkowości: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018. 395)

[5] Z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o PCC organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

[6] Art. 10 ust. 2 ustawy o PCC

Stan prawny na 7 listopada 2018 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka cywilna