Strona główna Ogólna Spółka córka – spółka zależna. Zależności i różnice pojęciowe

Spółka córka – spółka zależna. Zależności i różnice pojęciowe

12922
PODZIEL SIĘ
spółka-córka-spółka-zależna

Pojęcie „spółka córka” oraz pojęcie „spółka matka” są pojęciami potocznymi, równoznacznymi z pojęciami „spółka dominująca” oraz „spółka zależna”, wynikającymi wprost z art. 4 § 1 k.s.h., zawierającego słowniczek pojęć ustawowych.

Co to jest spółka matka?

Zgodnie z powołanym art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. spółka dominująca (spółka matka) to taka spółka, która:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

[emaillocker]
c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
d) członkowie jej zarządu lub członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub
e) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej,
w szczególności na podstawie umów o zarządzanie lub przekazywanie zysku
(art. 7 k.s.h.).

Pojęcie spółki córki i spółki zależnej

Pojęcia powyższe znajdują również inne definicje wyprowadzone z treści art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy ustawy o rachunkowości.
Spółka dominująca może wykonywać w stosunku do spółki zależnej wszelkie prawa, jakie wynikają z posiadanych przez spółkę dominującą akcji (udziałów) a także wpływać na decyzje w spółce zależnej poprzez posiadanych członków Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną, również poprzez wprowadzenie swoich Członków Zarządu do spółki zależnej, i de facto zarząd ta spółką.
Zatem wpływ spółki dominującej na spółkę zależną wynika z ogólnych przepisów regulujących ustrój spółek kapitałowych. Spółka dominująca, poza powyższymi regulacjami, nie posiada szczególnych przywilejów, w zakresie istniejącej pomiędzy spółkami zależności. Przepisy powyższe nakładają natomiast na spółkę dominującą szczególne obowiązki, wynikające z jej pozycji w stosunku do spółki zależnej.
W sferze kontaktów handlowych pomiędzy spółkami zależnymi (dominującą i zależną), spółki te muszą działać na podstawie stosownych przepisów prawa, regulujących te kontakty. Jedynie w przypadku, gdyby spółki (zależna i dominująca) utworzyły podatkową grupę kapitałową, co jest możliwe poprzez zawarcie umowy, zgodnie z wymogami art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogłyby dokonywać rozliczeń pomiędzy sobą z pominięciem ogólnych zasad rynkowych.

Grupa kapitałowa

Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową mogą bowiem w rozliczeniach dokonywanych między sobą stosować ceny odbiegające od cen rynkowych. W przypadku braku w/w podatkowej grupy kapitałowej stosowanie cen, rozliczeń, wynagrodzeń, różniących się od parametrów rynkowych, na gruncie polskiego systemu podatkowego może spowodować szacowanie dochodów przez organy podatkowe w drodze decyzji podatkowych, co jest równoznaczne z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi dla tych spółek.[/emaillocker]