Strona główna Aktualności Spółka akcyjna – jaki podatek dochodowy płaci?

Spółka akcyjna – jaki podatek dochodowy płaci?

4679
PODZIEL SIĘ

Spółka akcyjna – podstawowa stawka CIT

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jaki płaci spółka akcyjna wynosi 19% dochodu. Dochód stanowi przy tym różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów.

Taką samą stawką podatkową opodatkowane są także dochody innych podmiotów objętych regulacjami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.), w tym m.in. spółki z o.o., czy spółki komandytowo-akcyjnej.

Zaznaczyć należy, że stawka CIT w przypadku ww. podmiotów ma charakter liniowy tj. dochody są opodatkowane jedną stawką niezależnie od źródła przychodu. Inna zasada obowiązuje w przypadku opodatkowania osób fizycznych, gdzie np. dochody z umowy o pracę, z umowy zlecenia czy o dzieło są opodatkowane wg. progresywnej skali podatkowej (stawki 18% a następnie 32%), zaś np. dochody z dywidend czy odsetek podatkiem zryczałtowanym wg stawki 19%.

Zastosowanie jednej stawki podatkowej do wszystkich przychodów podatnika – osoby prawnej – w tym m.in. spółki akcyjnej wiąże się z ustalaniem jednej postawy opodatkowania. W konsekwencji strata z jednego rodzaju działalności spółki akcyjnej może skutecznie zmniejszyć ogólną wartość podatku dochodowego od całości dochodów takiej spółki.

Spółka akcyjna – obniżona stawka CIT

Od 1 stycznia 2017 r. dla niektórych rodzajów spółek w tym dla spółki akcyjnej  obowiązuje stawka 15% liczonego od dochodu uzyskanego przez spółkę. Zaznaczyć należy, że w tym przypadku nie jest istotny przedmiot działalności spółki akcyjnej a jedynie jej wielkość.

Ta niższa stawka podatku (15%) obowiązuje bowiem w tych spółkach, które:

  • dopiero powstały albo są
  • małym podatnikiem.

Mały podatnik to taki podatnik, który z poprzednim roku podatkowym uzyskał przychód ze sprzedaży łącznie z kwotą podatku należnego (czyli przy uwzględnieniu także należnego podatku VAT) poniżej 1.200.000 Euro. Kwoty w euro przeliczane są  wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Spółka akcyjna – kiedy nie można zastosować obniżonej stawki CIT

Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują jednak pewne wyłączenia. A mianowicie, jeśli spółka akcyjna jest wprawdzie nowo zarejestrowanym podmiotem ale powstała w wyniku:

przekształcenia, z wyłączeniem przekształcenia w spółkę akcyjną, spółek podlegających CIT tj. spółki z o.o. lub spółki komandytowo-akcyjnej, 

przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną (czyli w przypadku gdy spółka powstała ze spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej),

połączenia,

podziału spółek,

– lub też jeśli taka spółka powstała na bazie składników majątkowych innych podmiotów, które utworzyły tę spółkę akcyjną wnosząc do niej jako wkład uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników powinno sie ustalić wg ich wartości rynkowej lub też

– w przypadku stworzenia spółki przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– to taka spółka akcyjna nie może skorzystać z 15% podatku CIT – ani w roku w którym taki podmiot został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, ani też w roku następnym.

Spółka akcyjna – CIT planowane zmiany w zakresie źródeł przychodów od 2018 r.

W zakresie zmian podatkowych planowanych od 2018 r., które mogą mieć wpływ na zakres opodatkowania dochodów spółki akcyjnej (zgodnie z projektem ustaw o zmianie ustaw podatkowych opublikowanym w dniu 12 lipca 2017 r. przez Rządowe Centrum Legislacji) – istotny pozostaje zamysł wyodrębnienia dwóch źródeł przychodów tj.:

  • dochodów z zysków kapitałowych oraz
  • dochodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej. Przychody i koszty w obu źródłach będą rozliczane odrębnie.

Zmiana ta prowadzić będzie do tego, że:

  • jeżeli podatnik będzie osiągać w roku podatkowym zarówno dochody z „zysków kapitałowych”, jak i dochody z pozostałej działalności, to wówczas przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (19% stawką podatku) będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł,
  • natomiast, jeśli – jak wynika z uzasadnienia zmian do ustawy: „podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów. O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym w danym źródle dochodów (przychodów) podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty”. Analogiczna będzie także sytuacja, jeśli podatnik poniesie stratę w zakresie obu ww. źródeł przychodów.

W konsekwencji ww. zmiany przepisów zostałaby wyłączona możliwość wykorzystywania straty z jego rodzaju działalności dla zmniejszenia ostatecznych obciążeń podatkowych podatnika. Straty z danego źródła przychodów będą rozliczane tylko z dochodami z tego konkretnego źródła przychodów. Analogiczna regulacja obowiązuje obecnie w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan prawny na dzień 2 października 2017 r.

PW.