Strona główna Aktualności Split payment: Czego dotyczy, na czym polega?

Split payment: Czego dotyczy, na czym polega?

1225
PODZIEL SIĘ
split payment Lexagit.pl porady prawne online

Artykuł omawia wybrane zagadnienia w zakresie działania Mechanizmu Podzielonej  Płatności (ang. split payment).

Regulacja prawna podzielonej płatności

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje dobrowolny Mechanizm Podzielonej Płatności  (MPP) tzw. split payment. Wynika to z nowelizacji ustawy o VAT. [1] Płatność  podzielona ma zastosowanie w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są podatnikami podatku od towarów i usług.

Zgodnie z dyspozycją art. 108a ust. 1 ustawy o VAT,  split payment  mogą zastosować  nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Kwotę należności wynikającej z tej faktury mogą podzielić na wartość netto i wartość VAT. Należność netto może być przelana na rachunek bankowy dostawcy wykorzystywany  w działalności gospodarczej lub rozliczona w inny sposób np. zapłacona gotówką, a wartość  VAT wpłacona na jego specjalny rachunek VAT . Ministerstwo Finansów podaje, że liczy się data dokonania płatności, co oznacza, że w MPP można uregulować fakturę wystawioną przed 1 lipca 2018 r. [2]

Przykład:

Firma X  wystawiła dla firmy Y fakturę za towar na kwotę 1.230 zł (w tym 230 zł VAT). Firma Y może skorzystać z mechanizmu płatności podzielonej i wpłacić 1.000 zł na  rachunek  rozliczeniowy firmy X  oraz 230 zł na jej bezpłatny rachunek VAT.

Ważne!

Z MPP nie mogą skorzystać :

  • konsumenci,
  • przedsiębiorcy, którzy otrzymują faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • przedsiębiorcy – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe. [3]

Bezpłatny rachunek VAT

Do dnia 30 czerwca 2018 r. instytucje bankowe otworzyły do standardowych  rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców specjalne bezpłatne rachunki  VAT. Zapłata z zastosowaniem podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

W komunikacie przelewu  płatnik podaje:

  • kwotę VAT odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
  • kwotę VAT odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numer NIP, dostawcy towaru lub usługodawcy (art. 108a ust. 2)

Cel wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać:

  • w celu uregulowania zobowiązań VAT w zakresie podzielonej płatności,
  • w celu uregulowania zobowiązań z tytułu VAT wobec organu skarbowego,
  • składając wniosek do organu skarbowego o zgodę na przelew części środków z rachunku VAT na jego bieżący rachunek rozliczeniowy.

Dlaczego warto korzystać ze split payment – wyjaśnia Ministerstwa Finansów

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) było przedmiotem zapytań i interpelacji poselskich kierowanych do Ministerstwa Finansów.

W odpowiedzi z dnia 8 stycznia 2018 r. (znak: PT8.054.5.2018.TXZ.10E) na zapytanie poselskie nr 6431 w sprawie obowiązkowego i dobrowolnego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie  Finansów podkreślił, że „skorzystanie z MPP przez nabywcę zabezpiecza go przed szeregiem negatywnych konsekwencji w przypadku uwikłania w przestępczy proceder wyłudzania VAT przez dostawcę. Skorzystanie z zachęt ze strony dostawcy mających na celu zrezygnowanie z dokonania płatności za fakturę z wykorzystaniem MPP może wprawdzie przynieść krótkoterminowo korzyść w postaci uzyskanego rabatu, jednakże pozbawia nabywcę jakiejkolwiek ochrony w przypadku okazania się, że rzeczywistym powodem udzielenia przez dostawcę rabatu była chęć uwikłania nabywcy w przestępczy proceder.

Odpowiadając w dniu  31 stycznia 2018 r (znak: PT8.054.8.2018) na  interpelację poselską nr 18445 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił:

„W ramach swobody zawierania umów podatnicy mogą stosować różne postanowienia umowne wyłączające możliwość rozliczania się w MPP (np. rabaty za nieskorzystanie z MPP), jednakże nabywca powinien w takiej sytuacji mieć pełną świadomość, na  co się godzi i z czego rezygnuje w razie okazania się, że dostawca może okazać  się podatnikiem nieuczciwym. Dla nabywcy odmowa sprzedawcy rozliczenia transakcji z użyciem MPP powinna stać się pierwszym sygnałem do tego, że z jakichś powodów sprzedawca uniemożliwia nabywcy skorzystanie z bezpieczeństwa transakcji, jaką daje mu MPP.”

 Podstawa prawna:

– art. 108a Ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 )

 Źródło: Ministerstwo Finansów – www.mf.gov.pl

 

Objaśnienia:

[1] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491)

[2] „Mechanizm podzielonej płatności” – https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci (dostęp w dniu 4 lipca 2018 r.)

[3] Tamże

[4] Odpowiedź  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie  Finansów z dnia 8 stycznia 2018 r. na zapytanie poselskie nr 6431 w sprawie obowiązkowego i dobrowolnego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) – http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/283B8402/%24FILE/z06431-o1.pdf  (dostęp w dniu 4 lipca 2018 r.)

[5] Odpowiedź  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie  Finansów z dnia 31 stycznia 2018 r. na  interpelację poselską nr 18445 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności –

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i18445-o1.pdf  (dostęp w dniu 4 lipca 2018 r.)

 

Stan prawny na 4 lipca 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.