Strona główna Aktualności Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych z krajów UE

Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych z krajów UE

1278
PODZIEL SIĘ
Shopping cart full of US dollar notes

Jak była mowa w tej informacji od dnia 1 stycznia 2015 r. oskładkowaniu podleją także wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek.

Co zrobić, jeśli członkami rady nadzorczej są obywatele innych Państw UE

Tematem składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wypłacanych członkom rad nadzorczych pochodzących z innych krajów UE zajął się ostatnio ZUS Oddział Gdańsk w decyzji z dnia 24.04.2015 r. (nr DI/100000/43/323/2015).

W decyzji tej ZUS uznał za prawidłowe stanowisko spółki, która stwierdziła, że uzyskanie przez członków rad nadzorczych pochodzących z innych krajów UE wynagrodzeń z tytułu pełnienia ww. funkcji w spółce polskiej nie powoduje powstania obowiązku zapłaty składek na terenie RP, ze względu na marginalny charakter działalności wykonywanej przez te osoby na terenie naszego kraju.

Wnioskodawca powołał się tutaj na następujące argumenty prawne:

  • Zgodnie z wiążącym także RP Rozporządzeniem UE nr 883/2004 – osoby, których dotyczy ww. akt normatywny podlegają ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego (art. 11 ust. 1). Co do zasady osoba wykonująca w Państwie członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego (ust. 3 lit. a),
  • dalej Wnioskodawca zacytował przepisy wspólnotowe odnoszące się do osób „normalnie wykonujących pracę najemną lub pracę na własny rachunek na terenie różnych krajów Unii Europejskiej”, a w dalszej kolejności powołał się na informacje ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z których wynika, że przy określaniu ustawodawstwa tymczasowego nie bierze się pod  uwagę pracy o charakterze marginalnym.
  • następnie odniesiono się do przyjętej i akceptowanej przez polskie orzecznictwo sądowe definicji „pracy marginalnej”. Przez „pracę marginalną” rozumie się pracę, która jest stała, ale ma niewielkie znaczenie pod względem czasu oraz zysku ekonomicznego. Zaleca się aby przyjąć wskaźnik, zgodnie z którym za pracę o charakterze marginalnym będzie uznawana praca zajmująca mniej niż 5% regularnego czasu pracy pracownika lub/i przynoszącą mniej niż 5% jego całkowitego wynagrodzenia.

W związku z tym jeśli czas pracy członka rady nadzorczej lub wartość jego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej nie będą przekraczać ww. wartości, uznać by należało, że praca tych osób na terenie RP (niezależnie czy będzie ona uznana za pracę najemną czy za pracę na własny rachunek) niewątpliwie spełniać będzie definicję pracy marginalnej. W takim stanie rzeczy osoba ta pod kątem składek ubezpieczeniowych będzie podlegała ustawodawstwu kraju w którym normalnie wykonuje swoją pracę, tam także powinny być opłacane ewentualne  składki od owej pracy marginalnej (art. 11 ust. 3 lit. a Rozporządzenia 883/2004).

Szczegółowo z rozbudowaną argumentacją Wnioskodawcy, obejmującą inne jeszcze poboczne wątki zapoznać się można w samej decyzji – wykorzystując do jej odszukania wyszukiwarkę na stronie ZUS (wskazana TUTAJ).

WW.