Strona główna Ogólna Skarga do WSA na indywidualną interpretację podatkową

Skarga do WSA na indywidualną interpretację podatkową

1635
PODZIEL SIĘ

Kompetencja do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych należy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) do Ministra Finansów, który z dniem 1 lipca 2007 r. przejął obowiązki w tym zakresie od izb skarbowych.
Interpretacje podatkowe w sprawach indywidualnych, jakkolwiek nie są wydawane w formie decyzji administracyjnej, to jednak podlegają kontroli legalności sprawowanej przez sąd administracyjny, która przebiega w trzech płaszczyznach: (i) oceny zgodności rozstrzygnięcia lub działania z prawem materialnym, (ii) zachowania przepisów proceduralnych, (iii) respektowania reguł kompetencji organów.
Procedura kwestionowania interpretacji podatkowych wydanych przez Ministra Finansów uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) – „p.p.s.a.”.
Wśród czynności (spraw) z zakresu administracji publicznej podlegających kognicji sądów administracyjnych, których katalog zawarty jest w art. 3 ust. 3 p.p.s.a. mieszczą się również pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach.
Niemniej jednak podatnik, który otrzyma interpretację podatkową, z której treścią się nie zgadza, aby wnieść skargę do sądu administracyjnego w pierwszej kolejności musi wezwać na piśmie organ, który wydał interpretację (Ministra Finansów) do usunięcia naruszenia prawa. Ustawa przewiduje 14-dniowy termin na dokonanie tej czynności, którego bieg rozpoczyna się w dniu, w którym podatnik dowiedział się o wydaniu interpretacji podatkowej, a więc z reguły w dniu, w którym zostanie mu ona doręczona.
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie nakłada na Ministra Finansów bezwzględnego obowiązku jego rozpoznania. Organ może bowiem ponownie zająć stanowisko w sprawie odpowiadając na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, co z kolei otwiera podatnikowi 30 – dniowy termin do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą doręczenia podatnikowi odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W przypadku jednak milczenia organu, po stronie podatnika również powstaje uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, z tym że termin do dokonania tej czynności wynosi 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W obu przypadkach skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną interpretację indywidualną.
Istotne jest, iż przepisy podatkowe nakładają na organ wydający interpretację obowiązek pouczenia podatnika o prawie zaskarżenia rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego. Wydaje się, iż wymóg ten będzie spełniony w przypadku zamieszczenia pouczenia o kolejnych etapach i terminach zaskarżenia interpretacji.
Zachowanie opisanej wyżej procedury zaskarżania interpretacji indywidualnej jest o tyle istotne, iż w przypadku jej naruszenia sąd administracyjny odrzuci skargę, z uwagi na jej niedopuszczalność.

Autor: Anna Oleksiewicz, prawnik w Kancelarii STOPCZYK & MIKULSKI