Strona główna Ogólna Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych

985
PODZIEL SIĘ


Podstawa działania Rzecznika
Rzecznik Ubezpieczonych powołany został Ustawą o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 roku. Rzecznik reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Instytucja Rzecznika została wyposażona w osobowość prawną.

Zadania Rzecznika
Do zadań Rzecznika należy rozpatrywanie skarg, opiniowanie ustaw dotyczących ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, informowanie organów kontroli i nadzoru, tworzenie warunków dla polubownego załatwienia sporów ubezpieczonych i ubezpieczających, edukacja w zakresie ubezpieczeń. Rzecznik ma do swojej dyspozycji również Radę Ubezpieczonych – organ doradczy.

Monitoring przestrzegania prawa ubezpieczeniowego
Rzecznik zajmuje stanowisko po złożeniu skargi lub prośby o interwencję oraz na wniosek organów nadzoru i kontroli. Działania Rzecznika mają na celu zbadanie czy działania i zaniechania towarzystw ubezpieczeń powodują naruszenie praw osób ubezpieczonych. Rzecznik oraz jego przedstawiciele mogą występować w sprawach indywidualnych (na wniosek zainteresowanych) oraz w sprawach niekorzystnych zapisów ogólnych warunków umów.

Kontrola umów
Ubezpieczalnie mają również obowiązek przekazywać Rzecznikowi wszystkie wzory umów, ogólnych warunków i druków stosowanych przez siebie w praktyce. Jeżeli dokumenty te budzić będą wątpliwości, Rzecznik może skierować zapytanie do Sądu Najwyższego.