Strona główna Aktualności Jakie rozporządzenia w zakresie rachunkowości budżetowej w 2017 roku?

Jakie rozporządzenia w zakresie rachunkowości budżetowej w 2017 roku?

1180
PODZIEL SIĘ

Na rok 2017 już teraz jest przygotowywanych wiele nowości. W 2017 roku (ale nie od stycznia) ma zostać wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące zasad rachunkowości oraz planów kont dla sektora finansów publicznych. Obecnie prace nad tym aktem normatywnym są na etapie konsultacji projektu.

Ministerstwo Finansów przygotowało i przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ten ma być wykonaniem deklaracji, która została zawarta w  art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Projekt ten ma zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku. Prawdopodobnie rozporządzenie to będzie stosowane w zakresie przekazywania sprawozdań za 2016 rok.

Początkowo projekt był przedmiotem uzgodnień zewnątrzresortowych (przekazany 17 października 2016 roku). W trakcie tych uzgodnień zostało zgłoszonych wiele uwag o charakterze merytorycznym. Uwagi te dotyczyły m.in. przełożenia daty wejścia w życie projektu. Projekt poddano zatem szczegółowej analizie, jeśli chodzi o stanowiska i propozycje przedstawione w trakcie uzgadniania. W wyniku tych działań przedłużono prace legislacyjne nad projektem.

Projekt ten jest dostępny a stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem 146 w zakładce „Rządowy proces legislacyjny”.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że planowane zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowania przepisów do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Po zmianach państwowe jednostki budżetowe będą zobowiązane ujmować dochody i wydatki faktycznie (kasowo) – zrealizowane na rachunkach bankowych w danym roku budżetowym (już bez okresu przejściowego). Zmiana będzie stosowana w sytuacji prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym i nie dotyczy prezentowania dochodów i wydatków w sprawozdaniach budżetowych.

W związku ze zmianami konieczne będzie dostosowanie wzorów formularzy Rb w zakresie dochodów i wydatków. Jednakże zgodnie z przepisami przejściowymi obowiązek użycia nowych rozwiązań wystąpi po raz pierwszy w 2018 roku, natomiast w roku 2017 nadal obowiązywać będą dotychczasowe zasady.

WW.