Strona główna Aktualności Rozliczenie roczne : Podatnik nie otrzymał informacji PIT – 11 za...

Rozliczenie roczne : Podatnik nie otrzymał informacji PIT – 11 za rok 2017 – co teraz? (2)

1315
PODZIEL SIĘ
brak PIT 11 lexagit.pl porady prawne online

W artykule została omówiona kwestia złożenia  rocznego zeznania podatkowego PIT, gdy podatnik nie otrzymał imiennej informacji PIT – 11. Brak PIT 11 – co w takim przypadku zrobić?  Artykuł ten stanowi kontynuację artykułu: Rozliczenie roczne : PIT – 11 za rok 2017 – termin i sposób przesłania do podatnika (1)

Zeznanie podatkowe 2017

Z art. 45 ust. 1 Ustawy o PIT [1] podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W celu prawidłowego wyliczenia podatku niezbędna jest imienna informacja PIT- 11, ponieważ dane liczbowe w niej zawarte podatnik przenosi do zeznania rocznego PIT.

Formularz PIT-11

Formularz PIT – 11 za rok 2017 zawiera informację płatnika o uzyskanych dochodach podatnika oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także potrąconych składkach zusowskich. Wypełniony PIT- 11 płatnik przekazuje do właściwemu urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi.  Podatnik powinien go  otrzymać do końca lutego następującego po roku podatkowym, którego niniejszy dokument dotyczy.

Urzędy podatkowe akceptują przekazywanie podatnikowi informacji PIT-11 w siedzibie płatnika, drogą pocztową jako list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz po uzyskaniu zgody podatnika „(-)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu) pod warunkiem, że zachowano wzór informacji PIT-11” (Interpretacja indywidualna,  sygn. 0114-KDIP3-3.4011.438.2017.1.JK2 wydana w dniu 12 stycznia 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej).

Brak PIT- 11 w terminie ustawowym  – procedura

W przypadku, gdy płatnik składek nie przesłał w terminie formularza PIT-11, wtedy podatnik może zapytać płatnika składek o przyczynę opóźnienia (forma pisemna). Brak tego formularza nie zwalnia bowiem podatnika z obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym rocznego rozliczenia PIT. Nawet w braku PIT 11 powinien złożyć zeznanie podatkowe, a nie czekać aż organ podatkowy się o nie upomni. Wówczas będzie już za późno, bo urząd skarbowy nakłada wtedy na podatnika karę z Kodeksu karnego skarbowego (art. 54 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego. [2])

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 listopada 2007 r., (I SA/Op 288/07). WSA uznał w nim, iż „(-) już sam fakt niezłożenia deklaracji – jeżeli taki obowiązek ciąży na podatniku z mocy stosownego przepisu prawa podatkowego – rodzi po stronie organu podatkowego obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego i wydania w następstwie tego postępowania decyzji, w której określa on wysokość zobowiązania podatkowego.

  1. Podatnik sam wypełnia rozliczenie roczne

W sytuacji, gdy podatnik nie otrzymał formularza PIT 11, a płatnik nie odpowiedział na jego korespondencję, wtedy deklaracje podatkową np. PIT- 37 wypełnia samodzielnie. Może skorzystać z  wyciągów ze  swojego rachunku bankowego (przelew wynagrodzenia) albo odcinków wypłaty. W tym celu powinien w przybliżeniu ustalić:

  • wysokość rocznego wynagrodzenia,
  • koszty uzyskania przychodów,
  • kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą powinien pobrać płatnik,
  • kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  1. Podatnik składa deklarację roczną razem z pismem wyjaśniającym

Do tak sporządzonego zeznania podatkowego podatnik powinien dołączyć pismo wyjaśniające . W niniejszym piśmie powinien poinformować „swój” urząd skarbowy o tym, że: roczna deklaracja podatkowa została sporządzona na podstawie posiadanych  dokumentów (należy je wymienić), ponieważ płatnik składek np. pracodawca (należy podać nazwę, adres, NIP) nie przesłał mu formularza PIT-11 za rok 2017 w ustawowym terminie tj. do dnia 28 lutego 2018 roku.

W takiej sytuacji z art. 54 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego wynika, że nie będzie miało miejsca umyślne działanie podatnika mające na celu uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Co ważne, organ podatkowy może w tej sytuacji wydać  decyzję  „(-) w której określi inną wysokość podatku” (art. 45 ust. 6 Ustawy o PIT). [3]

Podstawa prawna:

– art. 39 ust. 1 , art. 45 ust. 1 i ust. 6  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ),

Objaśnienie:

[1] Ustawa o PIT : Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200)

[2] Art. 54 par. 1 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 2226) stanowi: „ Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”

[3] Art. 45 par. 6 Ustawy o PIT stanowi:  Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, właściwy organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym”

Stan prawny na 21 lutego 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Jeżeli macie Państwo pytania, dotyczące treści powyższego artykułu zapraszamy do skorzystania z porad naszej Kancelarii https://lexagit.pl/porady-prawne/