Strona główna Aktualności Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – co zawiera projekt ustawy

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – co zawiera projekt ustawy

1429
PODZIEL SIĘ
rodzicielskie świadczenie uzupełniające LEXAGIT.pl porady prawne online

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. [1] Niniejszy projekt wskazuje co to jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, określa kryteria przyznawania prawa do tego świadczenia oraz zasady jego wypłacania i finansowania. Poznajmy  najważniejsze z nich.

Rząd proponuje „przyznanie świadczeń osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury– czytamy w uzasadnieniu do projektu.  

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – kto będzie miał do niego prawo

Z art. 3 projektowanej ustawy wynika, że prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będą miały osoby w wieku co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni .

„Świadczenie może być przyznane osobie, spełniającej powyższe kryteria, która:

1) w trakcie pobierania świadczenia zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury.” [2]  – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Konieczny wniosek osoby uprawnionej

„Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej kryterium urodzenia i wychowania albo wychowania co najmniej czwórki dzieci”- podkreśla projektodawca. Chodzi w tym przypadku o „dziecko własne lub swojego współmałżonka lub dziecko przysposobione (art. 2 pkt 1 projektowanej ustawy)”.

… ale nie każda je otrzyma

Z projektu ustawy wynika, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające „nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dziećmi (…) „oraz osobom, które w wyniku alkoholizmu, narkomanii przebywały lub przebywają w celu leczenia, rehabilitacji w publicznych placówkach odwykowych z całodobowym utrzymaniem w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i rozporządzeń wykonawczych czy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.)”.

Uznaniowy charakter świadczenia

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Przyznanie prawa do świadczenia nastąpi w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa ZUS i Prezesa KRUS. Będzie miało charakter uznaniowy.

Projektodawca podaje: „Wnioski o świadczenie będą składane do KRUS w sytuacjach, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie legitymuje się okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej. Prezes KRUS będzie rozpatrywać takie wnioski po zbadaniu sytuacji dochodowej i wydawać decyzję administracyjną.

Do ZUS wnioski składałyby osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone. Prezes ZUS rozpatrywałby wnioski po zbadaniu sytuacji dochodowej i wydawałby decyzję administracyjną”.

Ważne!

Środki na wypłatę powyższego świadczenia pochodzić będą wyłącznie z budżetu Państwa. Projektodawca proponuje wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Obecnie projekt ustawy przechodzi etap legislacyjny.

Źródło:

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczenia-spoleczne/projekt-ustawy-o-rodzicielskim-swiadczeniu-uzupelniajacym/

Objaśnienie:

[1] Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (projekt z dnia 9 sierpnia 2018 r.) nr w wykazie prac Rady Ministrów : UD 424

[2] Od 1 marca2018 r. najniższa emerytura wynosi 1.029,80 zł (Komunikat Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, (-) opublikowany w Mon. Pol. 2018. 216)

Stan prawny na 16 października 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu