Strona główna Słownik Rejestr przedsiębiorców KRS

Rejestr przedsiębiorców KRS

298
PODZIEL SIĘ

Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest to jeden z rejestrów wchodzący w skład KRS. Jest prowadzony na podstawie art. 36- 48 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U.2021.112) oraz wydanych rozporządzeń wykonawczych.

Jakie podmioty podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS ?

Listę podmiotów objętych obowiązkiem wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS zawiera art. 36 ustawy o KRS. Należą do nich m.in.:

  1. spółki osobowe   i spółki kapitałowe prawa handlowego,
  2. przedsiębiorstwa państwowe,
  3. instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  4. oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji;
  6. instytucje gospodarki budżetowej.

Zobacz: Wpis konstytutywny a wpis deklaratoryjny do KRS – czym się różnią

Z ilu działów składa się rejestr przedsiębiorców i jakie wpisy zawiera?

Rejestr przedsiębiorców składa się z sześciu działów. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru (art. 37 ustawy o KRS).

Dział 1 rejestru zawiera podstawowe dane dla każdego podmiotu, czyli jego nazwę lub firmę, pod którą działa, formę prawną, siedzibę i adres (art. 38 ustawy o KRS).

W dziale 2 rejestru zamieszcza się dane o tym, kto i w jaki sposób reprezentuje dany podmiot. Są też dane dotyczące rady nadzoru, prokurentów oraz rodzaju prokury, a także wzmianki o zawieszeniu członków organu, w przypadku ustanowienia w prostej spółce akcyjnej rady dyrektorów – oznaczenie rady dyrektorów i osób wchodzących w jej skład ze wskazaniem sposobu reprezentacji (art. 39 ustawy o KRS).

Przeczytaj:

W dziale 3 rejestru zamieszcza się dane dotyczące przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego , wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, informację o dniu kończącym rok obrotowy (art. 40 ustawy o KRS).

W dziale 4 rejestru zamieszcza się dane dotyczące zaległości podatkowych i celnych oraz należności ZUS objętych egzekucją, oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność jeżeli posiada tytuł wykonawczy, informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika, informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej przeciwko przedsiębiorcy (art. 41 ustawy o KRS).

W dziale 5 rejestru zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora (art. 43 ustawy o KRS).

W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji, informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób, informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o ukończeniu tych postępowań (art. 44 ust. 1 ustawy o KRS).

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS – w jaki sposób?

Na podstawie art.19 ust. 1 – 2 ustawy o KRS wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego poprzez Portal Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/). Niniejszy wymóg obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Ważne!

Z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS – jaka opata

Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową (art. 19 ust. 5 ustawy o KRS). Opłata stała od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS    wynosi 500 zł (art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.2021.2257).

Wpisy do rejestru przedsiębiorców KRS są objęte obowiązkiem umieszczania ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 47 ustawy o KRS). Stąd też wnioskodawca ponosi opłatę stałą w wysokości 100 zł za zamieszczenie obwieszczenie o wpisie do KRS Monitorze Sądowym i Gospodarczym (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego , t.j. Dz.U.2017.1957).

Przeczytaj również:

Podstawa prawna:

Art. 1 ust. 2 pkt 1, art. 13,art. 19 ust. 1-2, ust. 5, art. 36- 44, art. 47 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U 2021 . 112)

Stan prawny na dzień 7 stycznia 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek