Strona główna Dochodowy - osoby prawne Rada Nadzorcza bez wynagrodzenia – niekoniecznie korzystna dla spółki

Rada Nadzorcza bez wynagrodzenia – niekoniecznie korzystna dla spółki

3146
PODZIEL SIĘ

Jakiś czas temu zajmowaliśmy się na portalu tematem nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu w spółce.

Ostatnio analogicznym tematem ale w odniesieniu do członków rady nadzorczej zajął się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku w sprawie o sygn. II FSK 2232/13.

NSA uznał w nim, że pełnienie funkcji w radzie nadzorczej spółki bez wynagrodzenia jest dla tego podmiotu nieodpłatnym świadczeniem. Skoro zatem spółka nie opłaciła członków rady nadzorczej, tym samym winna wykazać po swojej stronie przychód do opodatkowania. Brak jeszcze uzasadnienia do ww. wyroku ale nieodpłatny udział w radzie nadzorczej był także przedmiotem innych orzeczeń sądowych.

Np. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2014 r. (I SA/Wr 2061/13), Sąd ten wskazał, że po stronie spółki przychód do opodatkowania pojawia się zarówno jeśli brak jest podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w radzie nadzorczej, jak i w przypadku rezygnacji członka takiego organu z pobierania wynagrodzenia.

Analogiczne tezy znalazły się w uzasadnieniu wyroku WSA w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2013 roku, sygn. I SA/Gd 306/13, gdzie stwierdzono m.in. że:

„Stanowiska powyższego nie zmienia fakt, że członkowie rady nadzorczej, jako organ kontroli, zobowiązani są w istocie do działania w interesie akcjonariuszy. Z podatkowego punktu widzenia nie jest bowiem istotne na czyją rzecz, w czyim interesie są wykonywane czynności członków rady nadzorczej lecz to, który podmiot, w związku z dokonywaniem tych czynności ponosi wydatki bądź też uzyskuje z tego tytułu korzyści, mające wymiar finansowy. Dla określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych istotny jest określony wynik finansowy wskazujący na to, w jakiej wysokości uzyskano przychody i jakie wiązały się z tym koszty. Istotne jest czy w określonej sytuacji podatnik ponosi koszt, który pomniejsza wysokość osiągniętego przychodu oraz czy uzyskuje przysporzenie mające konkretną wartość majątkową, które stanowi jego przychód w rozumieniu art. 12 u.p.d.o.p.”.

Analogiczne wnioski – w zakresie rezygnacji z pobierania wynagrodzenia przez członków rady nadzorczej – płyną także z analizy ostatnich interpretacji podatkowych:

  • interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 września 2015 r. IBPB-1-2-/4510-501/15/MW
  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 maja 2014 r. IBPBI/1/423-3/14/KB

Spotkać można jednak także stanowiska, że jeśli zgromadzenie wspólników spółki powołało radę nadzorczą lecz jednocześnie nie przyznało wynagrodzenia dla członków tego organu, to po stronie spółki nie pojawia się przychód z nieodpłatnych świadczeń – tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia14.11.2012 r. IPTPB3/423-293/12-3/PM.

Jeszcze jedna innowacja dotyczy przypadków, w których członek rady nadzorczej nie pobierający wynagrodzenia jest jednocześnie wspólnikiem takiej spółki. Wówczas przyjmuje się stanowisko zbliżone do przypadku pełnienia funkcji bez wynagrodzenia przez członków zarządu, tzn. w związku z możliwą partycypacją ww. osób w zysku spółki, nieodpłatne wypełnianie przez nich obowiązków w razie nadzorczej nie rodzi przychodu po stronie spółki. Takie wnioski płyną m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10.02.2010, nr ILPB3/423-1061/09-2/KS; czy wyroku WSA w Gdańsku z dnia 18 marca 2010 r. (sygn. I SA/Gd 949/09).

W konsekwencji czasami Rada Nadzorcza bez wynagrodzenia rodzić może dla spółki pewne problemy. Korzystne być może zatem przyznanie członkom Rady Nadzorczej pewnego wynagrodzenia np. za udział w posiedzeniach lub w stosunku miesięcznym, tak aby wyeliminować zastrzeżenia organów podatkowych.

PW.