Strona główna Ogólna Rachunek bankowy na firmę to konieczność?

Rachunek bankowy na firmę to konieczność?

706
PODZIEL SIĘ

Przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania osobnego (poza prywatnym) konta firmowego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 22  statuuje jedynie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Podobnie w Ordynacji podatkowej, zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Również w trakcie postępowania w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej podatnicy będący osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą oraz niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zgłoszenia m.in. wykazu rachunków bankowych. Regulacje dotyczące rachunków bankowych odnajdujemy również w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie obowiązku opłacania składek przez płatnika w formie bezgotówkowej. 

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca zobowiązany jest dokonywać powyższych płatności za pośrednictwem osobnego konta firmowego. Może on w tym celu wykorzystać również konto osobiste. Oczywiście, z natury rzeczy możliwość ta dotyczy jedynie osób fizycznych – dla osób prawnych i osób ustawowych zawsze konto będzie miało charakter instytucjonalny (dla tych podmiotów trudno mówić o „prywatnym” koncie, jak w przypadku osób fizycznych).
Niewątpliwie, umowa między bankiem a osobą fizyczną może zakazywać wykorzystywania konta osobistego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Konsekwencją używania konta osobistego niezgodnie z umową może być jednak jedynie wypowiedzenie umowy ze strony banku.

Edgar Drozdowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.