Strona główna Działalność gospodarcza Przekształcenie jednoosobowej działalności wymaga precyzyjnego planu przekształcenia.

Przekształcenie jednoosobowej działalności wymaga precyzyjnego planu przekształcenia.

1487
PODZIEL SIĘ

Pierwszą czynnością jaką należy dokonać po podjęciu decyzji o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia.

W jakiej formie sporządza się plan przekształcenia?

Plan taki sporządza się w formie aktu notarialnego.

Na czym polega istota planu przekształcenia?

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do planu przekształcenia należy dołączyć:

1)      projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2)      projekt aktu założycielskiego (statutu) nowego podmiotu;

3)      wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4)      sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa wyżej.

Oznacza to, że przedsiębiorca musi przygotować sprawozdanie finansowe na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym sporządzony zostanie Plan przekształcenia.

Dla przykładu:

Jeśli plan przekształcenia chcemy podpisać w czerwcu, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone na datę przypadającą w miesiącu maju 2013 r. np. wg stanu na dzień 1 maja lub 30 maja.

W doktrynie pojawiają się wątpliwości co do dopuszczalności przyjęcia innej niż bilansowa wartości majątku przedsiębiorcy podlegającego przekształceniu. Może przecież tak być, że bilansowo (księgowo) wartość majątku jest niewielka, podczas gdy wycena rynkowa może być wartością znaczną. Poza wszelkim sporem pozostaje okoliczność, że w planie przekształcenia przedsiębiorcy powinna znaleźć się wartość bilansowa „majątku przedsiębiorcy przekształcanego”, a więc wartość bilansowa jego przedsiębiorstwa. Wynika to expressis verbis z treści art. 5847 § 1 KSH (tak: Sołtysiński, Szumański, Szwaja, Komentarz do ksh). Jednakże w ocenie wskazanych komentatorów słowa „co najmniej” nie wykluczają możliwości przeprowadzenia wyceny rynkowej przedsiębiorstwa przekształcanego przedsiębiorcy. Jednakże będzie to wycena „obok”, a nie „zamiast” wyceny bilansowej tego przedsiębiorstwa (por. Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów 491-633. Tom IV, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Janusz Szwaja , dr Monika Tarska, prof. dr hab. Robert Zawłocki, teza 8 do art. 584 (7) k.s.h.)).

Co dalej z planem przekształcenia?

Po podpisaniu planu przekształcenia przez jednoosobowego przedsiębiorcę, przedsiębiorca wystąpić musi do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania w/w Planu przekształcenia.

Biegły wyznaczony przez sąd musi wydać opinię na temat poprawności i rzetelności Planu przekształcenia.

Zgodnie z art. 5848 § 4 KSH opinia biegłego rewidenta powinna być opracowana w terminie wyznaczonym przez sąd, który z mocy ustawy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wyznaczenia tego biegłego. Pamiętajmy, że KSH nie zawiera zapisu wskazującego na to w jakim terminie sąd rejestrowy winien takiego biegłego wyznaczyć, ani nie zawiera sankcji dla biegłego naruszającego termin sądowy na wydanie opinii .

Pamiętajmy więc, że jest to „wąskie gardło” naszego postepowania. Warto więc cały proces tak zaplanować, by uwzględnić w nim czas na wydanie postanowienia i opinii przez biegłego rewidenta, tak byśmy nie byli zaskoczeni …

 

Autor:

Joanna Mizińska, adwokat, partner w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p.

(www.ghmw.pl)