Strona główna Aktualności Przejście z czasu zimowego na letni 2018: Rozliczenie brakującej godziny pracy

Przejście z czasu zimowego na letni 2018: Rozliczenie brakującej godziny pracy

1015
PODZIEL SIĘ
zmiana czasu Lexagit.pl porady prawne online

Z dyspozycji art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2003.16.144) wynika, że czasem urzędowym jest czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia do odwołania.

Z dniem 25 marca 2018 r. obowiązuje w Polsce czas letni środkowoeuropejski. W nocy z  24 na 25 marca 2018 r. przeszliśmy z czasu zimowego na czas letni. Przesunęliśmy wtedy wskazania zegarów z godz. 2:00 na godz. 3:00.  Czynność  ta wynika z  art. 3 niniejszej ustawy w powiązaniu z par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (Dz.U. 2016.1833).

Krócej w pracy ale z wynagrodzeniem przestojowym

W wyniku zmiany czasu urzędowego  pracownicy zatrudnieni w sobotę 24 marca 2018 r. na III zmianie pracowali jedną godzinę krócej. Za nieprzepracowaną godzinę pracownik ma prawo do wynagrodzenia  przestojowego, którego regulację prawną zawiera art. 81 par. 1 Kodeksu pracy.  Ustawodawca podaje w nim, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Co istotne, niniejsze wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju.

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni środkowoeuropejski pracownik jest gotowy do podjęcia pracy, ale z powodu wejścia w życie powszechnie obowiązującego przepisu prawnego nie może jej podjąć.  Chodzi w tym przypadku o art. 3 Ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, ustalając na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego, uwzględniając istniejące standardy międzynarodowe w tym zakresie. Stąd też art. 81 par. 1 K.p. stosuje się odpowiednio.

… bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownik zatrudniony w dniu 24 marca 2018 r. (sobota) w porze nocnej z powodu zmiany czasu urzędowego przepracuje 7 godzin zamiast ośmiu. [1] Za nieprzepracowaną  jedną godzinę pracy otrzyma wynagrodzenie przestojowe bez dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. [2]

Czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany w dniu 28 października 2018 r.

Podstawa prawna:

– art.  2- 3 Ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2003.16.144)

– par. 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (Dz.U. 2016.1833)

art.  81 par. 1 – 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2018.108)

Objaśnienie:

[1] Z art. 151[7] par. 1 Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8. godzin pomiędzy godziną 21:00 a 7:00. Oznacza to, że pracodawca ustala obowiązującą u siebie porę nocną np. od 22:00 do 6:00., dokonuje stosownego zapisu w dokumentach wewnątrzzakładowych oraz informuje o tym pracowników.

[2] Art 151[8] par. 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wanda Książek – współpracownik Portalu

 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.