Strona główna Słownik Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

1055
PODZIEL SIĘ
Przedsiębiorca

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Istotne jest tutaj, iż w przypadku umowy spółki cywilnej – sama spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcami są wyłącznie jej wspólnicy.

Przedsiębiorcy: osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz będący stronami umów spółek cywilnych podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pozostałe podmioty ujawniane są generalnie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Regulacja: art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednol. Dz. U. z 2015 r. poz. 584).