Strona główna Słownik Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

1567
PODZIEL SIĘ
Przedsiębiorca

Podstawowe definicje przedsiębiorcy zawiera art. 4 ust. 1- 2  ustawy Prawo Przedsiębiorców, oraz art. 43(1) Kodeksu cywilnego (k.c.).

Jak definiuje „przedsiębiorcę” ustawa Prawo przedsiębiorców?

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 – 2  ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Kto konkretnie może być przedsiębiorcą?

Status przedsiębiorcy może uzyskać pełnoletnia nieubezwłasnowolniona osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych (art. 8 § 1, art. 11-12 k.c.).

Piśmiennictwo wyjaśnia: „Przedsiębiorcami mogą być także osoby prawne, które wykonują działalność gospodarczą. Osobami prawnymi, zgodnie z art. 33 KC, są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, w tym np. spółki kapitałowe, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje czy stowarzyszenia” (tak: G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców [w:] G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz. Warszawa 2019, Legalis ).

Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 33(1) § 1 k.c.), należy zaliczyć głównie  spółki osobowe, spółki kapitałowe w organizacji, tj. spółkę z o.o. w organizacji , prostą spółkę akcyjną w organizacji  i spółką akcyjną w organizacji.

Wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami, a nie spółka  

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, ponieważ nie jest firmą. Każdy z jej wspólników przystępujących rejestruje swoją działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcami jest każdy z jej wspólników w zakresie wykonywanej w ramach umowy spółki działalności gospodarczej. Regulację prawną spółki cywilnej zawiera art. 860 – 875 k.c.

Zobacz: e- book „Spółka cywilna. Praktyczny poradnik”

spółka cywilna

Podział przedsiębiorców

Art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadza także podział przedsiębiorców ze względu na:

  • liczbę zatrudnionych pracowników „w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych,
  • osiągany określony „roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych (-) lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat (-)” na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Jak definiuje przedsiębiorcę Kodeks cywilny?

W świetle art. 43(1) Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Działalność zawodową mogą prowadzić: „(-) adwokaci, radcowie prawni, notariusze (-) rzecznicy patentowi, lekarze w ramach praktyki prywatnej, agenci handlowi lub ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, architekci, stomatolodzy, pielęgniarki i położne, korepetytorzy i nauczyciele, maklerzy, brokerzy, wynajmujący profesjonalnie mieszkania(-)” (tak: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352. Wyd. 3, Warszawa 2021, Legalis).

Istotne!

Definicje prawne przedsiębiorcy zawarte są także w innych aktach prawnych. Przykładowo w art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym prawodawca podaje, że przedsiębiorcami są  „ (-) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz”.

Rejestracja przedsiębiorców

Osoby fizyczne prowadzące firmy jednoosobowe oraz wspólnicy spółek cywilnych mogą podejmować działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców będących spółkami osobowymi czy spółkami kapitałowymi prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe) wymagany z kolei jest wpis do Rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Stan prawny na dzień 1 września 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek