Strona główna Dla pracodawcy Promesa zatrudnienia – na czym polega?

Promesa zatrudnienia – na czym polega?

8210
PODZIEL SIĘ

Prawo pracy jest ogromnym zbiorem przepisów i pojęć, których zwykły pracownik może nie znać. Niektóre z pojęć nie pojawiają się w typowych rozmowach i dopiero konkretne sytuacje sprawiają, że nowe pojęcie na stałe wchodzi do zasobu słów zatrudnianej osoby. W pewnych przypadkach może się pojawić określenie „promesa zatrudnienia”.

Promesa zatrudnienia – a co to takiego?

Dla wielu promesa ta jest potwierdzeniem dokonania pewnych ustaleń w zakresie zatrudnienia poczynionych pomiędzy stronami. Promesa zatrudnienia jest także określana jako umowa przedwstępna. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która ma zapewnić, że wskazany pracodawca zatrudni określoną osobę, która z kolei podejmie oferowaną pracę.

Zazwyczaj promesa zatrudnienia jest konieczna dla osób chcących podjąć pracę za granicami kraju. Czasami promesa zatrudnienia jest podpisywana w sytuacji, gdy pracownik ma jeszcze zobowiązania wobec poprzedniego pracodawcy (np. trwa jeszcze okres wypowiedzenia).

Promesa zatrudnienia – warunki prawne

Promesa zatrudnienia jest uregulowana przepisami prawa cywilnego (Kodeks cywilnyart. 389) i powinna zawierać takie informacje jak: 1) dane każdej ze stron zawierających umowę, 2) miejsce wykonywania obowiązków, 3) wymiar pracy, 4) wysokość wynagrodzenia za pracę, 5) termin zawarcia umowy przyrzeczonej oraz 6) ewentualnie wysokość odszkodowania w przypadku złamania warunków umowy.

Powołany przepis Kodeksu cywilnego stanowi, że:

„Art. 389. § 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (tutaj: umowy o pracę).

  • 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia”.

W niektórych przypadkach promesa zatrudnienia jest konieczna i są to takie przypadki jak:

  • podjęcie starań o pozwolenie na pobyt za granicą;
  • planowanie dłuższego pobytu w danym kraju;
  • gdy żąda tego pracodawca jako zabezpieczenie, że pracownik podejmie pracę, której nie mógł podjąć od razu;
  • gdy domaga się tego pracownik jako zapewnienie, że pracodawca go zatrudni (istotne szczególnie wtedy gdy pracownik musi zrezygnować z poprzedniego zajęcia, aby podjąć nowe zatrudnienie).

Promesa zatrudnienia – jakie skutki zerwania ustaleń

Warto uświadomić sobie, że zerwanie promesy może pociągnąć za sobą pewne negatywne skutki takie jak np. żądanie zapłaty odszkodowania bądź też żądanie zawarcia stanowczej umowy o pracę. O wysokości odszkodowania decydują strony konfliktu lub podpisana wcześniej umowa.

Współcześnie promesa zatrudnienia bywa również przydatna przy zdobywaniu kredytu, gdyż w takim oświadczeniu pracodawca potwierdza, że ma zamiar zatrudniać pracownika np. po zakończeniu umowy terminowej, co niezwykle pomaga w kontakcie z bankami. Pracownik oraz bank uzyskują wówczas potwierdzenie, że pracownik będzie posiadał w późniejszym terminie źródło dochodu, niezbędne także do regulowania zobowiązań kredytowych.

W tym przypadku wzór promesy może być prosty i obejmować może stwierdzenie pracodawcy, że potwierdza chęć zatrudnienia konkretnej osoby na wskazanym z stanowisku za określonym wynagrodzeniem.

Podsumowanie

Podsumowując, promesa zatrudnienia ma prowadzić do zabezpieczenia interesów przyszłego pracownika, ale również pracodawcy, który zamierza go zatrudnić. Promesa musi zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (czyli umowy o pracę). Taka umowa przedwstępna powinna zawierać termin podpisania właściwej umowy o pracę. Należy tylko pamiętać, że po upływie roku od podpisania umowy, jeśli termin zawarcia umowy właściwej nie został wyznaczony, nie można żądać jej zawarcia.

WW.