Strona główna Aktualności Projekt nowej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym – co zakłada

Projekt nowej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym – co zakłada

1106
PODZIEL SIĘ
ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym Lexagit.pl porady prawne online

W dniu 18 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła, przygotowany przez Ministerstwo Energii, projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (nr projektu UD414)

Przyczyny wprowadzenia projektowanych rozwiązań

„Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r. poz. 1971) objęła swoim zakresem grupę emerytów i rencistów oraz wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłych emerytach i rencistach. (…)

W trakcie realizacji ustawy coraz liczniej z postulatami o przyznanie prawa do rekompensaty zaczęły występować grupy pominięte w wyżej wymienionej ustawie, które, tak jak emeryci i renciści, utracili prawo do bezpłatnego węgla, poprzez jednostronne wypowiedzenie przez pracodawcę układów zbiorowych pracy lub zawarcie porozumień pomiędzy stronami tych układów tj. stroną społeczną oraz pracodawcą.

W sprawie prawa do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dla „innych osób uprawnionych niebędących pracownikami”, interwencje składały nie tylko osoby bezpośrednio zainteresowane otrzymaniem rekompensaty, ale także posłowie, senatorowie, czy też przedstawiciele związków zawodowych. (…)”.

Sprawdź:

Uprawnieni wciąż czekają na rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Projekt ustawy umożliwi zatem „wypłacenie z budżetu państwa świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla, w zamian za utracone korzyści spowodowane nieotrzymywaniem deputatu węglowego bądź ekwiwalentu pieniężnego” – czytamy w Biuletynie  Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Projekt nowej ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym – skąd będą pochodzić środki

Ministerstwo Energii informuje, że zgodnie z projektem ustawy, rekompensata w wysokości 10 tys. zł ma trafić do ok. 24 tys. uprawnionych. Na ten cel  w 2019 r. zostanie przeznaczone ok. 240,8 mln zł z budżetu Państwa. Rekompensaty będą wypłacane jednorazowo od 1 czerwca 2019 r.

… dla kogo

O powyższą  rekompensatę  będą mogły ubiegać się:

  • byli pracownicy przedsiębiorstw górniczych korzystający ze świadczeń przedemerytalnych,
  • wdowy, wdowcy i sieroty, mające ustalone prawo do renty rodzinnej po pracownikach zmarłych w czasie trwania stosunku pracy lub otrzymujące rentę specjalną przyznaną przez premiera lub prezesa ZUS,
  • osoby uprawnione do rekompensaty na podstawie poprzedniej ustawy, które nie otrzymały rekompensaty do chwili obecnej.

… i pod jakim warunkiem

Uprawnienie do rekompensaty będzie przysługiwać pod warunkiem, że wyżej wymienione osoby miały prawo do bezpłatnego węgla na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie tej ustawy lub które pobierały bezpłatny węgiel w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym i którym to osobom przedsiębiorstwo górnicze przestało wydawać bezpłatny węgiel lub wypłacać ekwiwalent pieniężny przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Ważne!

W przypadku wdów i wdowców, ponowne zawarcie związku małżeńskiego nie będzie pozbawiało te osoby prawa do rekompensaty, podobnie jak miało to miejsce w przypadku prawa do bezpłatnego węgla. Świadczenie mogą otrzymać również emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ale zamiast emerytury lub tej renty pobierają rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, jako korzystniejszą finansowo.

Konieczny wniosek osoby uprawnionej

Każda z osób spełniających określone w projektowanej ustawie przesłanki otrzymania świadczenia rekompensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego wypłatę składając stosowny wniosek wraz ze specjalnym oświadczeniem.

Wniosek o wypłatę rekompensaty trzeba będzie złożyć w ciągu 90 dni od daty wejścia w życie ustawy. Co istotne, osoby, które złożyły wnioski o rekompensatę na podstawie ustawy z 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla i nie otrzymały ani odmowy, ani rekompensaty, nie będą musiały ponownie ich składać – podaje  Ministerstwo Energii.

Źródło:

  1. Ministerstwo Energii – https://www.gov.pl/web/energia/rm-przyjela-ustawe-o-swiadczeniu-rekompensacyjnym-za-deputat-weglowy
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r25251659655988,Projekt-ustawy-o-swiadczeniu-rekompensacyjnym-z-tytulu-utraty-prawa-do-bezplatne.html

W.K.