Strona główna Prawo cywilne Pozew o alimenty – jak napisać – cz. 2

Pozew o alimenty – jak napisać – cz. 2

1148
PODZIEL SIĘ

Poprzedni artykuł wskazywał na podstawowe elementy pozwu o alimenty. Dzisiaj pozew o alimenty – ciąg dalszy…..

Pozew o alimenty – kolejność obowiązków

Kolejność wykonania obowiązków alimentacyjnych, a więc od kogo w pierwszej kolejności można żądać alimentów przedstawia się następująco:

– małżonek

– zstępni – dziecko względem rodziców; pasierb względem ojczyma, macochy; przysposobiony względem przysposabiającego

– wstępni – rodzice względem dziecka; ojczym (macocha) względem pasierba; przysposabiający względem przysposobionego

– przysposobiony w sposób niepełny od jego naturalnych wstępnych (np. rodziców)

– rodzeństwo między sobą

Ponadto przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny ojca względem dziecka pozamałżeńskiego wyprzedza obowiązki alimentacyjny innych osób.

Obowiązek alimentacyjny osoby zobowiązanej w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności.

W przypadku pozwu na rzecz osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej należy wskazać także jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W takiej sytuacji osoby te należy oznaczyć jako osoby reprezentujące powoda.

Pozew o alimenty – dalsze elementy wymagane prawem

Następnie pisząc pozew o alimenty należy oznaczyć rodzaj pisma. Pozew należy odpowiednio zatytułować, a tyłu powinien brzmieć: „Pozew” lub „Pozew o alimenty”.

Pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie. Powód powinien określić jakiego rodzaju świadczeń alimentacyjnych się domaga oraz w jakiej wysokości, jeżeli domaga się określonej kwoty pieniężnej. Obowiązek alimentacyjny może być realizowany w różny sposób i może polegać nie tylko na periodycznym przekazywaniu określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawionego, ale także na dostarczaniu środków utrzymania w naturze, a także może być realizowany przez osobiste starania uprawnionego czy też poprzez np. zapewnienie mieszkania, opieki lekarskie itp.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wskazać wszystkie okoliczności faktyczne usprawiedliwiające zasądzenie na rzecz powoda świadczeń alimentacyjnych od pozwanego, a także wskazać dowody na potwierdzenie swojego roszczenia o alimenty. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie, zaświadczenia, faktury dokumentujące ponoszone koszty utrzymania itp.

Podstawą zasądzenia świadczeń alimentacyjnych z jednej strony są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego a z drugiej strony możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego.

Pozew powinien także zawierać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może zawierać dodatkowe wnioski np. wniosek o zabezpieczenie powództwa, które w sprawach o alimenty może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Pozew powinien być podpisany (własnoręcznie) przez powoda lub jego przedstawiciela ustawowego.

Joanna Mucha – współpracownik portalu