Strona główna Słownik Portal Rejestrów Sądowych

Portal Rejestrów Sądowych

557
PODZIEL SIĘ

Portal Rejestrów Sądowych jest to system informatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzony od 1 lipca 2021 r. przez Ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398).

Umożliwia on realizację spraw z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  1. składanie wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,
  2. składanie zgłoszeń dotyczących sprawozdań finansowych,
  3. pobieranie odpisów z KRS,
  4. przeglądanie dokumentów finansowych,
  5. dostęp do przeglądarki akt rejestrowych.

Istotne!

Stosownie do znowelizowanego art. 19 ust. 2 ustawy o KRS wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Portal Rejestrów Sądowych. Wyjątek może się pojawić jedynie w przypadku spółek zakładanych w trybie S-24, gdzie nadal możliwe jest w pewnych sytuacjach korzystanie z funkcjonalności systemu S-24.

Zobacz: Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS 

Wnoszenie pism za pośrednictwem PRS – procedura

W celu korzystania z Portalu    Rejestrów    Sądowych należy założyć konto użytkownika. W celu jego autoryzacji wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Przeczytaj: Instrukcję rejestracji konta użytkownika Portalu Rejestrów Sądowych.

Do wniesienia pisma w postępowaniu rejestrowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymagane jest łączne wykonanie następujących czynności:

  1. wypełnienie udostępnionego w tym systemie wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądań albo wprowadzenie w tym systemie treści pisma niebędącego wnioskiem,
  2. dołączenie załączników, o ile są one wnoszone,
  3. opatrzenie pisma podpisem elektronicznym,
  4. uiszczenie opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę albo dołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty w innej formie, o ile pismo podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej,
  5. wysłanie pisma do sądu przez użytkownika konta przygotowującego pismo.

Jeżeli pismo ma być podpisane przez więcej niż jedną osobę, osoba przygotowująca pismo przekazuje je osobom uprawnionym w celu opatrzenia go podpisem elektronicznym.

Powyższe wynika z § 5a ust. 1- 2     Rozporządzenia    Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe ( Dz.U. 2015.1783, zm. Dz.U.2021.1181).

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2021.112)

Źródło: Portal Rejestrów Sądowych

Stan prawny na dzień 2 marca 2022 roku

Małgorzata Gach

Wanda Książek