Strona główna Ogólna Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

1449
PODZIEL SIĘ


Zadania PBUK
Do zadań PBUK należy wydawanie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych poza granicami kraju, zawierania umów o wzajemnym uznaniu umów ubezpieczeniowych, organizacja likwidacji szkód spowodowanych przez właścicieli pojazdów zarejestrowanych za granicą, ustalanie wzorów dokumentów i prowadzenie ich ewidencji.

Likwidacja szkód
Biuro prowadzi m.in. likwidację szkód z wypadków komunikacyjnych mających miejsce na terenie Polski, w których uczestniczyły pojazdy zarejestrowane w krajach-sygnatariuszach Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego. PBUK odpowiada również za szkody powstałe na terenie Polski wskutek ruchu pojazdów zarejestrowanych w państwach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o uznawaniu dokumentów (pod warunkiem jednak posiadania Zielonej Karty). W przypadku wypadków komunikacyjnych na terenie Unii Europejskiej i państw trzecich Biuro ma w obowiązku udostępnić dane zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, dane reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez firmę ubezpieczeniową oraz dane sprawcy wypadku komunikacyjnego. Dane te są udostępniane również w przypadku szkód spowodowanych poza granicami kraju przez pojazdy zarejestrowane w Polsce. Dane mogą być udostępnione jedynie na wniosek poszkodowanego lub osoby do tego uprawnionej.

Pełna informacja o wypadkach
Biuro otrzymuje również informacje z policji (w ciągu 30 dni) o każdym wypadku komunikacyjnym z udziałem pojazdów mechanicznych w wyniku którego osoby w nim uczestniczące poniosły obrażenia lub śmierć. Dane te są później przekazywane do firmy ubezpieczeniowej w której sprawca ma zawartą umowę ubezpieczenia.
PBUK informuje o zgłoszeniu żądania odszkodowawczego organ odszkodowawczy państwa członkowskiego UE, gdzie mieści się siedziba zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, reprezentanta do spraw roszczeń lub firmę ubezpieczeniową sprawcy szkody oraz osobę, która szkodę spowodowała. Biuro ma 60 dni na odpowiedź na roszczenie odszkodowawcze a część bezsporną wypłaca nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otrzymania żądania odszkodowawczego.

Regres
Po wypłaceniu odszkodowania PBUK zwraca się do organu odszkodowawczego państwa, w którym zarejestrowany jest pojazd sprawcy szkody o zwrot wypłaconego roszczenia oraz poniesionych kosztów. O zwrot wypłaconego roszczenia Biuro dochodzi także od swojego członka w imieniu którego wypłacił odszkodowanie jak również od sprawcy wypadku/właściciela pojazdu, który nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Organizacja
Członkami PBUK są firmy ubezpieczeniowe prowadzące działalność w grupie ubezpieczeń obowiązkowych. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zostało powołane na mocy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. I ostatnia ciekawa informacja dla kierowców! Od 1 sierpnia do Bułgarii i Rumunii możemy się wybrać bez Zielonej Karty!