Strona główna Prawo gospodarcze Podejmowanie uchwał w jednoosobowej spółce z o.o. – cz. 2.

Podejmowanie uchwał w jednoosobowej spółce z o.o. – cz. 2.

8238
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule była mowa o ogólnych zasadach podejmowania uchwał w spółce, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Dzisiaj dalsze informacje w tym temacie, które na pewno posłużą jednoosobowym spółom z o.o.

Podejmowanie uchwał w jednoosobowej spółce z o.o. – sposób i forma podjęcia uchwały

Zasadniczo wspólnik spółki jednoosobowej zawsze ma zdolność do podjęcia uchwały. Praktyczne problemy stwarza wskazanie sposobu oraz formy podjęcia uchwały.

W praktyce jedyny wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podejmuje uchwały na posiedzeniach zwołanych nieformalnie (art. 240 k.s.h.) lub na piśmie (art. 227 § 2 k.s.h.).

Wyjątek stanowią uchwały zastrzeżone do kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 231 § 1 i § 2 k.s.h.), które mogą być podejmowane tylko i wyłącznie na posiedzeniu (art. 231 § 4 k.s.h.) a ponadto w sytuacji określonej w art. 231 § 3 tj. w celu realizacji uprawnień przez osoby, które pełniły funkcje członków zarządu, chyba że jedyny wspólnik przez cały okres kadencji zarządu pełnił jednocześnie funkcję jedynego członka zarządu wtedy odbycie zgromadzenia wspólników w trybie posiedzenia staje się bezcelowa.

Dla uchwał podejmowanych przez jedynego wspólnika działającego jako zgromadzenie wspólników za wystarczające uznaje się zachowanie formy pisemnej. Kodeks spółek handlowych wprowadza wymóg formy pisemnej w art. 248, stanowiąc, że uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów. Nie istnieje wymóg podejmowania uchwał przez jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników w szczególnej formie pisemnej.

Ponadto art. 248 k.s.h. ani z innego przepisu kodeksu spółek handlowych nie wynika, aby brak wpisu uchwały do księgi protokołów prowadził do jej nieważności. Jeżeli zatem uznać, że uchwała, chociaż niewpisana do księgi protokołów, istnieje już w chwili podjęcia, a świadczy o tym gramatyczna wykładnia art. 248 § 1 k.s.h., to trzeba przyjąć, iż wymóg, o jakim mowa w tym przepisie, ma na celu zabezpieczenie dowodu na okoliczność jej podjęcia (Wyrok SN, 13.04.2005 r., IV CK 686/04).

W razie jednoczesnego piastowania funkcji jedynego członka zarządu przez jedynego wspólnika spółki w sprawach wymienionych w art. 228 pkt 3 i 4 k.s.h., art. 299 k.s.h., oraz art. 230 k.s.h. forma pisemna uchwały będzie zachowana poprzez oświadczenie złożone przez wspólnika będącego jednocześnie jedynym członkiem zarządu, w ramach czynności, których dotyczą wyżej wymienione przepisy. Chodzi o czynności, do dokonania których k.s.h. wymaga uprzedniej uchwały zgromadzenia wspólników takie jak

– zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 228 k.s.h.),

– nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 złotych, przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki (art. 229 k.s.h.),

– rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (art. 230 k.s.h.).

Złożenie przez wspólnika spółki jednoosobowej oświadczenia o podjęciu uchwały w ramach pisemnego dokonywania czynności, o której mowa w przepisach art. 228 pkt 3 i 4, art. 299 oraz art. 230 k.s.h. spełnia wymogi uchwały, o której mowa w tych przepisach (Kodeks spółek handlowych, Komentarz, red. Z. Jara, 2014r.).

Ponadto w sytuacji, w której w spółce nie powołano ani rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej a jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu w praktyce funkcjonowania spółki jednoosobowej zastosowanie nie znajdą także przepisy dotyczące zaskarżaniu uchwał zarządu (art. 249 k.s.h. oraz  art. 253 § 1 k.s.h.).

Podsumowanie

Podsumowując, pomimo pewnych odmienności od zasad typowych możliwe jest funkcjonowanie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Podejmowanie uchwał w jednoosobowej spółce z o.o. także nie powinno nastręczać istotnych trudności, pamiętać tylko trzeba o pewnych różnicach w regulacjach prawnych.

Joanna Mucha – współpracownik portalu