Strona główna Aktualności Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w spółce cywilnej?

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w spółce cywilnej?

1754
PODZIEL SIĘ

Od dawna kwestią sporną pozostaje podmiotowość spółki cywilnej w podatku od nieruchomości. Orzecznictwo wypracowało dwa różne stanowiska w tej sprawie.

Z części orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, a podatnikami tego podatku są tylko jej wspólnicy. Tezę tą potwierdzają takie wyroki jak wyroki:

– Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 listopada 2013 r. sygn. akt III SA/Po 613/13;

– Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 stycznia 2016 r. sygn. akt II FSK 3264/13 czy

– NSA z 3 lutego 2016 r. sygn. akt II FSK 2368/14.

Według Ministra Finansów to właśnie ten pogląd dominuje w orzecznictwie, który przyznaje status podatnika podatku od nieruchomości tylko wspólnikom spółki cywilnej. Jednakże pojawiające się rozbieżności sprawiły, że minister finansów sporządził jednoznaczną, ogólną interpretację podatkową dotyczącą tego zagadnienia. Chodzi tutaj o interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. PS2.8401.2.2016.

Podatek od nieruchomości w spółce cywilne – regulacja prawna

Podatnikiem podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, nawet spółki nieposiadające osobowości prawnej, które :

– właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

– posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

– użytkownikami wieczystymi gruntów;

– posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Co do zasady spółka cywilna jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej, więc możliwe byłoby według przepisu bycie podatnikiem tego podatku.

Podatek od nieruchomości w spółce cywilne – tezy z interpretacji ogólnej

Minister Finansów w wydanej interpretacji podkreśla, że sam status podmiotu (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) nie jest wystarczający do uznania danego podmiotu za podatnika podatku od nieruchomości.  Do tego potrzebne jest jeszcze posiadanie tytułu prawnego władania nieruchomością lub obiektem budowlanym.

Zgodnie z tą interpretacją podatnikami podatku od nieruchomości mogą być spółki nieposiadające osobowości prawnej jak spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółka akcyjna w organizacji, spółka z o.o. w organizacji oraz spółki cywilne będące właścicielami użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi i posiadaczami mienia jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa(jeśli chodzi o nieruchomości lub obiekty budowlane).

Jednakże spółka cywilna to umowa regulowana przepisami art. 860 i następnych Kodeksu Cywilnego. Jej istotą są wielostronne stosunki zobowiązaniowe łączące wspólników (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt I CK 201/02). Z tego też powodu spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa cywilnego. Zatem nie posiada osobowości prawnej, a żadne przepisy nie przyznają jej zdolności prawnej.

Konsekwencją tych uregulowań jest fakt braku własnego majątku. Działalność tej spółki jest prowadzona przy wykorzystaniu majątku wspólnego wspólników, który jest odrębny od majątku osobistego wspólników, a stanowi współwłasność łączną wspólników.

Na tej podstawie Minister Finansów uznał, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Podatnikami podatku od nieruchomości należnego od nieruchomości lub obiektów budowlanych, wniesionych do spółek cywilnych, są natomiast wspólnicy takich spółek, którzy ponoszą solidarny obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości.

WW.


ZOBACZ E-BOOK ZWIĄZANY Z TEMATEM:

spółka cywilna