Strona główna Aktualności Podatki w spółce jawnej: Zaliczki na podatek dochodowy (cz. 2)

Podatki w spółce jawnej: Zaliczki na podatek dochodowy (cz. 2)

2304
PODZIEL SIĘ
zaliczki na podatek dochodowy Sprawna spółka

W drugiej części artykułu omówiony został temat: Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane przez wspólników spółki jawnej.

Przypomnijmy …

Spółka jawna nie jest podatnikiem ani podatku dochodowego od osób fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych. Każdy ze wspólników spółki jawnej odprowadza stosowny podatek w zależności od swojego statusu prawnego o podatkowego.  

W świetle art. 5b ust. 2 ustawy o PIT wspólnik spółki jawnej uznawany jest za osobę prowadząca działalność gospodarczą. Stąd też dochód osiągnięty z tytułu udziału wspólnika w spółce jest dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu właściwemu dla tego źródła przychodów.   

Pisaliśmy o tym w artykule:

Podatki w spółce jawnej: Podatek dochodowy w spółce jawnej (część 1)

Ogólne zasady rozliczenia podatku dochodowego w spółce jawnej

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT [1] podatnicy – osoby fizyczne – osiągający dochody z działalności gospodarczej, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Zaliczki na podatek dochodowy mogą być wpłacane:

  • miesięcznie tj. w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany [2]
  • kwartalnie przez małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z 30c (podatek liniowy) a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały. [3]

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o PIT „zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego”.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 – 1b ustawy o CIT [4] podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zaliczki miesięczne, podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, oraz tzw. mali podatnicy mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.

Po zakończeniu roku podatkowego wspólnik spółki jawnej  będący osobą fizyczną – składa zeznanie podatkowe i reguluje podatek do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Tak będzie, jeżeli wspólnik wybrał podatek na zasadach ogólnych lub podatek liniowy.

Wspólnicy (osoby fizyczne) którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych deklarację roczną PIT- 28  składają do dnia 31 stycznia 2019 r.  za rok poprzedni.

W przypadku wspólnika spółki jawnej, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, jest on zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Czy spółka jawna może odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy wspólnika ze swojego rachunku bankowego?

Do sposobu regulowania zaliczek na podatek dochodowy w spółce osobowej odnosi się m.in. art. 62b par. 1 pkt 3 oraz art. 62b par. 2  Ordynacji podatkowej (O.p.)  [5] 

Ustawodawca wprowadził w nim możliwość zapłaty podatku przez kogoś innego niż podatnik „w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł”.

Natomiast z dyspozycji art. 62b par. 2 O.p. wynika, że taka możliwość będzie „jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika”. Ww. regulację stosuje się zwykle w odniesieniu do wspólników spółki jawnej będących osobami fizycznymi.

Opisanie przelewu dokonanego przez spółkę w imieniu wspólnika

Spółka jawna może jako „inny  podmiot niż podatnik” przekazać do urzędu skarbowego w imieniu wspólnika (podatnik) zaliczkę na podatek dochodowy ze swojego rachunku bankowego. Tak będzie,  gdy jej kwota będzie mniejsza niż  1000 zł., a w tytule przelewu  jest podane,  że wpłata dotyczy zaliczki na podatek dochodowy wspólnika (imię i nazwisko, PESEL, okres za jaki dokonywana jest wpłata), a nie spółki. [6] Wpłata musi być dokonana we właściwym terminie ustawowym.

W ten sposób zapłata  zaliczki na podatek dochodowy wspólnika dokonana  przez spółkę  będzie  uznana przez urząd skarbowy jako wpłacona przez wspólnika.

Nastąpi wówczas wygaśniecie zobowiązania wspólnika w całości lub w części. [7] Dotyczy to ogólnie każdej spółki osobowej prawa handlowego (np. spółka komandytowa).

W interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2016 r.  (znak:  IBPB-1-1/4511-788/15/ZK) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że „w świetle treści (…) art. 62b Ordynacji podatkowej, zapłata zaliczki Wnioskodawcy na podatek dochodowy od osób fizycznych, z rachunku spółki komandytowej której jest on wspólnikiem, spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, o ile kwota wpłaty z tego tytułu nie przekroczy 1.000 zł, a treść dowodu wpłaty nie będzie budzić wątpliwości, co do przeznaczenia wpłaty.

Kiedy spółka jawna  nie może skutecznie pośredniczyć w zapłacie podatku w imieniu jej wspólnika? 

W sytuacji, gdy kwota  podatku przekracza 1.000 dyspozycja zawarta w art. 62b par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej nie znajdzie zastosowania. Odnosi się to do wszystkich spółek osobowych.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (znak: 1462-IPPB6.4518.1.2017.1.SO) wydana  w dniu 28 lutego 2017 r. „(…) zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego w wysokości przekraczającej 1000 zł dokonana przez spółkę komandytową w imieniu jej wspólnika ze środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym spółki komandytowej, stanowiących jej dochód przypadający na komandytariusza proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku, nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego komandytariusza z tytułu zaliczki na podatek oraz podatku dochodowego od osób prawnych”.

Podobny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej (znak: 2461-IBPB-1-1.4511.641.2016.1.BK) z dnia 14 lutego 2017 r.

Podstawa prawna:

– art. 5b ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 44 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust. 3, art. 44 ust. 3f, art. 44 ust. 3h, art. 44 ust. 6b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018. 1509)

– art. 25 ust. 1 – 1b, art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018. 1036)

– art. 59 par. 1 pkt 1, art. 62b par. 1 pkt 3, art. 62b par. 2  Ordynacji podatkowej.

Objaśnienie:

[1] ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2018. 1509)

[2] art. 44 ust. 3, art. 44 ust. 3f i art. 44 ust. 6 ustawy o PIT

[3] art. 44 ust. 3h ustawy o PIT

[4] ustawa o CIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2018. 1036)

[5] Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2018. 800)

[6] Wzór polecenia przelewu bankowego  zawiera załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego (Dz.U. 2017. 391)

[7] art. 59 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

Stan prawny na 12 lutego 2018 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA