Strona główna Aktualności Podatki 2019: Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku

Podatki 2019: Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku

5264
PODZIEL SIĘ
sprzedaż nieruchomości Lexagit.pl

Artykuł omawia zmianę w  PIT 2019 dotyczącą sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został nowy sposób liczenia terminu 5 lat po upływie których spadkobierca może sprzedać nieruchomość  nabytą w spadku bez PIT.

Prawo do spadku – regulacja kodeksowa

W świetle art. 924 Kodeksu cywilnego otwarcie spadku następuje od daty śmierci spadkodawcy. Spadek nabywają wtedy warunkowo spadkobiercy na podstawie pozostawionego testamentu lub z ustawy. [1] Prawo do spadku potwierdza sądowe postanowienie o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (art. 1025 par. 1 K.c). W spadku można  przykładowo nabyć nieruchomość  np.  dom,  mieszkanie, grunty rolne. [2] Z punktu widzenia ustawy o PIT istotna jest nie np. data wydania postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ale dzień otwarcia spadku (czyli data śmierci spadkodawcy).

Zmiana sposobu liczenia okresu 5 – letniego

Od 1 stycznia 2019 r. spadkobierca nie będzie musiał czekać 5 lat od dnia  śmierci spadkodawcy, żeby sprzedać nieruchomość otrzymaną w spadku  bez odprowadzenia podatku dochodowego. Zmienia się  bowiem sposób liczenia okresu  5 – letniego po upływie którego można dokonać tej czynności bez PIT.

Ustawa nowelizująca z dnia 23 października 2018 r. [3] wprowadza istotną zmianę w art. 10 ustawy o PIT. [4]  Zgodnie z  dodanym do art. 10 ust. 5  ustawy o PIT w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c  ustawy o PIT chodzi tutaj o nabycie w spadku:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Przykład:

W grudniu 2018 r. pani Maria nabyła w spadku dom po zmarłej mamie. Mama była jego właścicielką od maja 2005 r. W związku w przypadku sprzedaży domu już np. w 2019 r. pani Maria może sprzedać ten dom bez płacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ponieważ od nabycia przez spadkodawcę dziedziczonej  nieruchomości minęło ponad 5 lat.  

W sytuacji, gdy  spadkodawca  był właścicielem nieruchomości przez okres krótszy niż 5 lat wówczas spadkobierca może ją sprzedać bez podatku po wyrównaniu okresu użytkowania do 5 lat tj. po zliczeniu okresów posiadania przez spadkodawcę i spadkobiercę. Okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym  spadkodawca nabył  daną nieruchomość.

Przykład:

W styczniu 2019 r. pan Jan otrzymał w spadku mieszkanie po swojej cioci, które zostało zakupione przez nią w lutym 2017 r. Może je sprzedać bez podatku dopiero w roku 2023 ponieważ  wtedy nastąpi 5 letni okres użytkowania mieszkania.

Podsumujmy …

Spadkobierca może sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez podatku generalnie, jeżeli spadkodawca posiadał ją co najmniej przez 5 lat.

Przeczytaj także:

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka – ważna uchwała NSA – możesz odzyskać podatek!

Podatki 2019: Sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego

Podstawa prawna:

– art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U.2018.1509)

Objaśnienie:

[1] Z art. 1015 par. 1 Kodeksu cywilnego wynika, że spadkobiercy mają sześć miesięcy od dnia śmieci spadkodawcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

[2] Z art. 46 Kodeksu cywilnego –  nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

[3] ustawa nowelizująca:  Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018. 2159)

[4] ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.2018.1509)

Stan prawny na 5 lutego 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.