Strona główna Aktualności Podatki 2019: Podzielona płatność VAT (split payment) – czy zawsze obligatoryjna?

Podatki 2019: Podzielona płatność VAT (split payment) – czy zawsze obligatoryjna?

1261
PODZIEL SIĘ
split payment Sprawna spółka

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) tzw. split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Płatność podzielona ma zastosowanie wyłącznie w transakcjach  zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (podatek VAT). Przelew w podzielonej płatności dokonywany jest  w złotych polskich.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Split payment: Czego dotyczy, na czym polega?

Od 1 listopada 2019 r. przez  ustawę  zmieniającą z dnia 9 sierpnia 2019 r. [1] został wprowadzony obowiązkowy MPP. Poznajmy najważniejsze zmiany.  

Jakie transakcje  obejmuje obowiązkowy  mechanizm podzielonej płatności?

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy split payment obejmuje transakcje  dokonywane  pomiędzy przedsiębiorcami (sektor B2B) opodatkowane podatkiem VAT [2], udokumentowane fakturą – w warunkach opisanych dalej. Faktura VAT winna dotyczyć zakupu tzw. towarów i usług wrażliwych enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT [3] i musi spełniać następujące warunki:

  • wartość brutto faktury przekracza kwotę 15.000 zł,
  • co najmniej jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług podanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (załącznik nr 15).

 „Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać oszustwom w VAT przez przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym oraz znikaniu podatników wraz z podatkiem zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa” –  podaje  Ministerstwo Finansów [4].

Jakie towary i usługi  obejmuje obligatoryjny  split payment?

MPP ma zastosowanie do płatności za: paliwa, stal, wyroby stalowe, złom, odpady, metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź), folię stretch, elektronikę (m.in.  tablety, smartfony, konsole), usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe,  maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Szczegółowy wykaz towarów i usług, dla których wprowadza się obowiązkowy MPP, zawiera załącznik nr 15.  

Na czym polega dobrowolny split payment?

Stosowanie  MPP, jest  dobrowolne, jeżeli przedsiębiorca dokonuje zakupu na kwoty  niższe lub równe 15.000 zł.  

Ministerstwo Finansów podkreśla, że „jako nabywca (podatnik VAT) decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (czyli mechanizm możesz stosować w sposób wybiórczy)”.

Oznaczenie  faktur VAT przy zastosowaniu MPP  

W świetle art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r. faktura, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę powyżej 15 000 zł obejmująca dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, które zostały wymienione załączniku nr 15 – powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Przykład:

Na fakturze VAT wystawionej na kwotę 15.500 zł znajdują się dwa towary objęte wykazem z załącznika nr 15. Sprzedawca (przedsiębiorca)  ma obowiązek  zamieścić na niej  adnotacje „mechanizm podzielonej płatności”. Nabywca (kupujący) zapłaci wtedy metodą podzielonej płatności za te 2 towary, które są z załącznika nr 15, a za pozostałe MPP jest dobrowolna.  

Płatność VAT w split payment

Płatność w split payment za zakupiony towar lub wykonaną usługę polega na dokonaniu przez nabywcę jednego przelewu dla jednej faktury VAT na rachunek firmowy sprzedawcy. Podzielenie  płatności na wartość  VAT i wartość netto następuje przez użycie specjalnego komunikatu przelewu środków udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową (SKOK). W komunikacie przelewu nabywca wskazuje:

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Co istotne, z dyspozycji art. 19  pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców wynika, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca. Nie można zatem dokonywać wpłat w split payment na rachunek  ROR (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy).

Podatnicy pytają, Ministerstwo Finansów odpowiada

  1. Co w sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę poniżej 15 tys. zł?

Faktury na kwoty poniżej 15 tys. zł podlegają rozliczeniu na ogólnych zasadach, tzn. MPP w takim przypadku jest dobrowolny.

  1. Co w sytuacji, jeśli tylko jedna pozycja z faktury będzie objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności?

Wówczas nabywca może zdecydować, czy dobrowolnie ureguluje całą należność z zastosowaniem MPP, czy też tylko tę jedną pozycję objętą obowiązkowym MPP.

  1. Jeżeli wystawię fakturę bez wymaganej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, to czy mogę ja skorygować?

Tak – za pomocą faktury korygującej. Może to zrobić również nabywca za pomocą noty korygującej

  1. Czy można zawrzeć na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności” w przypadku wystawianych faktur na kwoty niższe niż 15 tys. zł brutto, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, jeśli okaże się, że faktura została wystawiona błędnie, np. zaniżono jej wartość?

Tak, podatnik może umieścić na fakturze informację o MPP, nawet jeśli wartość brutto tej faktury nie przekracza 15 tys. zł. Przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz nich zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów „fakturowych”. Również z punktu widzenia kodeksu karnego skarbowego faktura zawierająca, oprócz elementów koniecznych, dodatkowe informacje, nie jest fakturą wadliwą.

  1. Jakie konsekwencje dla sprzedającego niesie ze sobą obowiązkowy MPP?

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” , to naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe sankcje podatkowe, które wynoszą 30% kwoty podatku, wykazanej na tej fakturze. Jednak sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości VAT, która przypada na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych obowiązkowym MPP.

Więcej pytańhttps://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp/q-a-mpp/

Podsumujmy …

Jako podsumowanie  przeczytaj koniecznie:

Od 1 listopada 2019 r. obligatoryjny split payment

Newsletter bloga podatkiwspolkach.pl

Źródło: Ministerstwo Finansów, Mechanizm podzielonej płatności (MPP) –  https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp

Podstawa prawna:

– art. 106e ust. 1 pkt 18a,  art. 108a – 108f  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U.2018.2174)

– art.19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( tekst jedn. Dz.U.2019.0.1292)

Objaśnienie:

[1] ustawa  zmieniająca z dnia 9 sierpnia 2019 r. : Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019. 1751).

[2] ustawa o VAT:  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U.2018.2174)

[3]  załącznik nr 15 do ustawy o VAT – https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf

[4]  Ministerstwo Finansów, Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji, – https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-listopada-mpp-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji (dostęp w dniu 2 stycznia 2020r.)

[5] ustawa – Prawo przedsiębiorców: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U.2019.1292)

Stan prawny na dzień 2 stycznia 2020 roku

W.K.