Strona główna Aktualności Podatki 2019: Od 1 lipca 2019 r. podatnicy mogą...

Podatki 2019: Od 1 lipca 2019 r. podatnicy mogą złożyć zbiorczą deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych

828
PODZIEL SIĘ
zbiorcza deklaracja Sprawna Spółka

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (ustawa zmieniająca 2018) [1]  wprowadziła m.in. zmiany w  ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (u.p.c.c.) [2]. Obowiązują one z dniem 1 lipca 2019 roku. Jedną ze zmian jest zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych.     

Przypomnijmy …

Z art. 1 u.p.c.c. wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych  podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, umowy spółki.

Sprawdź:

Kiedy umowy spółki i ich zmiany podlegają opodatkowaniu PCC?

Jakie zmiany wprowadziła ustawa zmieniająca z 2018 r. w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Ustawa zmieniająca z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadziła zmiany w u.p.c.c.  zakresie możliwości składania deklaracji zbiorczej PCC oraz terminu zapłaty podatku.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1a u.p.c.c. podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.

Zachowanie terminu 14 dni

Podatnik, który w ciągu jednego miesiąca zawrze co najmniej trzy lub więcej czynności cywilnoprawnych, a między pierwszą a ostatnią czynnością  cywilnoprawną minie więcej niż 14 dni [3] wtedy w zakresie każdej z tych czynności cywilnoprawnych będzie zobowiązany złożyć deklarację PCC na formularzu PCC-3 i zapłacić podatek od każdej z nich (kilka przelewów bankowych).

W przypadku, gdy podatnik w ciągu jednego miesiąca zawrze co najmniej trzy lub więcej czynności cywilnoprawnych, a między pierwszą a ostatnią czynnością  cywilnoprawną nie minie 14 dni, wtedy podatnik  może złożyć zbiorczą  deklarację PCC na formularzu PCC-4 i zapłacić jeden podatek od łącznej kwoty dokonanych czynności (jeden przelew bankowy).

Co zawiera zbiorczy deklaracja PCC- 4?

Stosowne rozporządzenie ws. wzoru deklaracji zbiorczej PCC wydał już Minister Finansów. W Dzienniku Ustaw z dnia 7 czerwca 2019 r. pod pozycją 1069 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Określony rozporządzeniem wzór deklaracji zbiorczej PCC-4 zawiera:

1)      okres złożenia deklaracji zbiorczej (miesiąc, rok),

2)      nazwę i adres organu podatkowego do którego podatnik składa deklarację zbiorczą,

3)      dane identyfikacyjne i adres siedziby podatnika niebędącego osoba fizyczną albo aktualny adres zamieszkania podatnika (biorącego pożyczkę, kupującego),

4)      dni w których zostały dokonane czynności cywilnoprawne oraz ich treść i przedmiot,

5)      obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych,

6)      podpis podatnika (pełnomocnika).

Deklaracja zbiorcza PCC-4 zawiera także dwa załączniki: PCC-4/A (Informacja o pozostałych podatnikach) i PCC-4B (Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom).

Czy na deklaracji zbiorczej  muszą być wykazane umowy cywilnoprawne tego samego rodzaju?

Podatnik może złożyć  zbiorczą deklarację PCC- 4 , jeżeli zawiera  w jednym miesiącu   umowy cywilnoprawne wymienione w art. 10 ust. 1a u.p.c.c.  Nie muszą  być to umowy tego samego rodzaju.

Przykład:

W dniu 8 listopada 2019 r. podatnik zawiera umowę pożyczki na kwotę 4.000 zł , następnie  dnia 12 listopada zawiera kolejną umowę pożyczki  na kwotę  3.000 zł i w dniu 16 listopada kupuje od osoby prywatnej samochód za 4.000 zł. Podatnik może złożyć deklarację zbiorczą PCC za listopad 2019 r. do dnia 7 grudnia br., ponieważ data zawarcia ostatniej z umów „mieści się” w terminie 14 dni od zawarcia pierwszej umowy.

Z art. 10 ust. 1a u.p.c.c. wynika, „że podatnik może ale nie musi złożyć zbiorczą deklarację w podatku od czynności cywilnoprawnych (oraz przede wszystkim zapłacić podatek) do 7 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce kilka czynności cywilnoprawnych wiążących się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych” – czytamy w artykule mec. Małgorzaty Gach Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych  opublikowanym na blogu Prawo dla księgowych.

Podsumujmy …

Zdaniem projektodawcy ustawy zmieniającej 2018 „Zniesienie obowiązku składania przez podatników odrębnych deklaracji podatkowych z tytułu każdej umowy i wielokrotnego obowiązku zapłaty podatku będzie stanowiło zmniejszenie biurokratycznych  obowiązków.  Odciąży  to w  szczególności  tych  przedsiębiorców, którzy obecnie  muszą  składać  kilkadziesiąt  lub  nawet  kilkaset  deklaracji  miesięcznie (np. w przypadku zakupu od osób fizycznych rzeczy używanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej” [4].

Podstawa prawna:

– art. 10 ust. 1a Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017. 1150),

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2019. 1099)

Objaśnienie:

[1] ustawa zmieniająca 2018: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018. 2244)

[2] ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. 2017. 1150)

[3] Zgodnie z art. 111 par. 1 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 2019.1145) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

[4] Tak wynika z uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej 2018 https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2862

Stan prawny na 15 listopada 2019 roku

W.K.