Strona główna Aktualności Podatki 2019: Jedna baza podatników VAT – co zawiera

Podatki 2019: Jedna baza podatników VAT – co zawiera

1046
PODZIEL SIĘ
baza podatników VAT Sprawna Spółka

Od 1 września 2019 r. przedsiębiorca sprawdzi swojego kontrahenta w bazie podatników VAT.

Taką możliwość wprowadza podpisana w dniu 24 maja 2019 r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca).

Jedna bezpłatna ogólnodostępna baza podatników VAT

W  ustawie o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) [1]  ustawa nowelizująca wprowadza jeden  bezpłatny ogólnodostępny wykaz podatników VAT. Niniejszy wykaz będzie prowadzony w postaci  elektronicznej przez Szefa  Krajowej Administracji Skarbowej.

Obejmie on:

1) podatników, którym  naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji  albo wykreślił ich jako podatników VAT,

2) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (art. 96b ust.  1  ustawy o VAT).

„Utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej.

Jakie dane zawiera wykaz podatników VAT?

Znowelizowany art. 96b ust. 3  ustawy o VAT zawiera następujące dane podatników VAT:

1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku,

2a) status podmiotu,

a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

b) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo ,,podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,

4) numer PESEL, o ile podmiot posiada,

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

6) adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej,

8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,

11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

12 podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

13) numery rachunków rozliczeniowych  lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR [2] w rozumieniu art. 119zg pkt. 6) Ordynacji podatkowej.

Gdzie będzie udostępniona baza podatników VAT? 

Elektroniczny wykaz podatników VAT będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów „w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w  okresie  5  lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany” (art. 96b ust. 2 ustawy o VAT).

Z art. 96b ust. 9 ustawy o VAT wynika, że dostęp do bazy podatników VAT będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wykaz będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę (art. 96b ust. 8  ustawy o VAT).

„Wprowadzenie przedziałów czasowych (…)  powinno wyeliminować takie sytuacje, że przelew zostanie dokonany na rachunek, który nie został jeszcze zaktualizowany w wykazie (…) [3].

Na podstawie art. 96b ust. 5 ustawy o VAT podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Kiedy podatnik VAT  zostanie  wykreślony z wykazu?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej usuwa podatnika z wykazu podatników VAT  po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT (art. 96b ust. 7  ustawy o VAT).

Jak podkreślił  projektodawca określony w tym przepisie termin 5 lat jest zbieżny z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, co ma zagwarantować podatnikom możliwość zweryfikowania wstecz transakcji z wybranymi kontrahentami.

Przepisy dotyczące utworzenia bazy podatników VAT zaczną obowiązywać od 1 września 2019 roku.

Źródło:

  1. Kancelaria Prezydenta RP: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/
  2. Sejm RP – Druk nr 3301 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3301
  3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019. 1018)

Objaśnienie:

1) ustawa o VAT : Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2018.2174),

[2] Celem tych regulacji jest wyeliminowanie  zamieszczania w wykazie podatników VAT przykładowo oszczędnościowo – rozliczeniowych.

[3] Tak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej druk sejmowy nr 3301.

Stan prawny na 21 czerwca 2019 roku

W.K.


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA