Strona główna Aktualności Podatki 2019: Exit tax na raty?

Podatki 2019: Exit tax na raty?

1050
PODZIEL SIĘ
exit tax sprawna spółka

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzony podatek od wyjścia (ang. exit tax). Wynika to z Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018. 2193).

W prowadzenie niniejszego podatku związane jest z  wdrożeniem do polskiego prawa podatkowego unijnej dyrektywy ATAD. [1] Podatkiem od wyjścia opodatkowani zostaną podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. [2]

Jakie zdarzenia gospodarcze obejmuje podatek exit tax ?

Dziewiętnastoprocentowym podatkiem od wyjścia (podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków) zostanie objęte:

1) przeniesienie składnika majątku po za terytorium Polski w wyniku którego Rzeczypospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu,

2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa.

Powyższe wynika z dyspozycji art. 30da  ust. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) i art. 24f ust. 1-2  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Natychmiastowa wpłata podatku  

Zgodnie z dyspozycja zawartą  w art. 30da ust. 14 zd. pierwsze u.p.d.o.f. podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4.000.000 zł, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.

W art. 24f ust. 12 u.p.d.o.p. ustawodawca  podaje: „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny”.

Stanowisko Ministerstwa Finansów w temacie exit tax

Odpowiadając na interpelację nr 27522 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zgodności przepisów podatkowych exit tax z prawem Unii Europejskiej i oceny tego podatku przez TSUE [3] Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Finansów stwierdził, „(…) iż rozwiązanie nie dotyczy każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem. Przedmiotem opodatkowania nie jest podlegające już dziś jurysdykcji podatkowej zdarzenie gospodarcze – lecz suma dochodów podatnika (nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku ustalonej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową) ustalona dla poszczególnych składników majątku. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że zgodnie z projektem podatnik będzie miał możliwość rozłożenia na raty zapłaty całości lub części podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, na okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku podatkowego”.

Podkreślił także, że  „z opodatkowania exit tax wyłączone jest czasowe (na okres do 12 miesięcy) przeniesienie aktywów:

– w związku z finansowaniem dotyczącym papierów wartościowych,- przekazywanych jako zabezpieczenie,

– w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów kapitałowych lub na potrzeby zarządzania płynnością. Dyrektywa przewiduje również możliwość odroczenia zapłaty podatku i rozłożenia płatności na raty”.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018. 2193)

Objaśnienie:

[1] unijna dyrektywa ATAD : Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 193/1).

[2] Przepisy ustawy nowelizującej zostały wprowadzone do ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) oraz  do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036).

[3] Interpelacja nr 27522 w sprawie zgodności przepisów podatkowych exit tax z prawem Unii Europejskiej i oceny tego podatku przez TSUE

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=7BCD82B860B4C7D6C1258337004D1C64 (dostęp w dniu 28 grudnia 2018 r.)

Stan prawny na 28 grudnia 2018 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.