Strona główna Inne Podatek rolny w 2017 roku?

Podatek rolny w 2017 roku?

1848
PODZIEL SIĘ

Każda osoba mieszkająca na terenie naszego kraju jest świadoma, że w Polsce rozróżnia się kilka rodzajów podatków. Najbardziej znanymi podatkami są podatki dochodowe tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Często wymienia się podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek od spadków i darowizn.

Tymczasem takie rodzaje podatków jak podatek rolny czy leśny są zwykle mało znane i często niewiele o nich wiadomo. Mało znane rodzaje podatków to wspomniane już podatki rolne, leśne, podatek tonażowy, od środków transportowych, czy podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Wymieniony powyżej podatek rolny jest uregulowany w Ustawie o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. 2013, poz. 1381). Ustawa wskazuje na to co jest przedmiotem opodatkowania, czyli grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oprócz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Natomiast podatek jest skierowany do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nawet nie posiadających osobowości prawnej, które są:

  1. właścicielami gruntów;
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego(co wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego lub jest bez tytułu prawnego).

Zaznaczyć należy, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, który jest własnością osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Natomiast podstawę opodatkowania stanowi w przypadku gruntów gospodarstw rolnychliczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustawa o podatku rolnym ustanawia cztery okręgi podatkowe. Natomiast w sytuacji, gdy brak jest możliwości ustalenia przelicznika powierzchni użytków rolnych przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Różne rodzaje podatków podlegają odrębnym obliczeniom, a podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężna 2,5 q (kwintala) żyta, a od 1 ha dla pozostałych gruntów to równowartość pieniężna 5 q żyta.

Istotne jest, że podstawą obliczania podatku na kolejny rok podatkowy jest średnia cena skupu żyta ustalana na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ( do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Aktualnie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. Ta stawka pozwala ustalić wymiar podatku i jest charakterystyczna dla tego rodzaju podatku, więc stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2017 r. od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi 131,10 zł, a dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu w 2017 r. wynosi 262,2 zł za 1 ha fizyczny.

WW.