Strona główna Aktualności Podatek od sprzedaży detalicznej – nowe regulacje ustawowe

Podatek od sprzedaży detalicznej – nowe regulacje ustawowe

1113
PODZIEL SIĘ

W dniu 6 lipca 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął projekt Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Oczywiście sama ustawa nie kończy jeszcze przebiegu procesu legislacyjnego, tym niemniej zwrócić należy uwagę na kilka postanowień, które na chwilę obecną projekt ten proponuje.

Otóż Ustawa proponuje obecnie dwie stawki podatku od sprzedaży detalicznej, czyli 0,8 % od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 % od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Podatek od sprzedaży detalicznej jest zatem podatkiem progresywnym.

Obowiązek podatkowy pojawiał się będzie z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł. Zaznaczyć przy tym trzeba, że uwzględniany będzie przychód bez należnego podatku od towarów i usług (VAT). Poza tym przychód miesięczny dla celów ww. ustaleń kwotowych ma być pomniejszony o kwoty wypłacone w tym miesiącu tytułem zwrotu towarów.

Istotne jest, że przedmiotem opodatkowania ma być przychód ze sprzedaży detalicznej tj. dokonywanej na rzecz konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie należny od sprzedaży dokonywanej na rzecz przedsiębiorców i spółek. Sprzedaż ta nie będzie zatem uwzględniana w kwocie 17 mln zł. jako kwocie granicznej.

Dodatkowo ustawa postanawia, że podatek od sprzedaży detalicznej będzie pobierany od usług towarzyszących sprzedaży, jeśli nie będą one odrębnie zaewidencjonowane.

Istotne jest, że opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, natomiast podatkowi nie będą podlegały umowy zawarte na odległość. Sprzedaż internetowa pozostawać będzie zatem poza zakresem przedmiotowej Ustawy.

Podatek od sprzedaży detalicznej należny będzie za okresy miesięczne. Zgodnie z projektem ustawy podatnicy tego podatku bez odrębnego wezwania będą zobowiązani składać deklaracje podatkowe w ww. podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek ten dotyczy i w tym samym okresie dokonywać płatności podatku. W przypadku nieprzekroczenia limitu 17 mln przychodu podatnicy nie będą składać deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

Ustawa przewiduje także wyłączenia, którymi są sprzedaż detaliczna m.in.:

  • energii elektrycznej, ciepła, wody,
  • węgla kamiennego,
  • gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych,
  • leków oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych.

W przypadku obowiązywania podatku przez cały rok rząd przewiduje wpływy rzędu 1,9 mld zł brutto.

Ustawa ma wchodzić w życie z dniem 1 września 2016 r.

WW.