Strona główna Aktualności Podatek handlowy a umowy zawierane na odległość

Podatek handlowy a umowy zawierane na odległość

1009
PODZIEL SIĘ

Jak wiadomo nowy podatek handlowy obowiązuje od 1 września 2016 roku. Ogólne zasady funkcjonowania podatku handlowego (podatku od sprzedaży detalicznej)  opisywaliśmy w jednej z naszych publikacji.

Dla przypomnienia zgodnie z generalna zasadą podatek handlowy miał nie obejmować sprzedaży w sklepach internetowych. Jednakże jak wskazuje praktyka kilka kwestii w tym temacie nadal pozostaje wątpliwych. Jedną z kwestii budzących wątpliwości są sytuacje, w których kontakt pomiędzy kupującym a sprzedającym nastąpił w sieci Internet, jednakże sama konkretna umowa sprzedaży pomiędzy stronami dokonywana jest stacjonarnie tj. w lokalu przedsiębiorstwa.

Istotną rolę w takiej sytuacji odgrywają zapisy regulaminów sklepów, które obecnie ulegają zmianie.

Brak jest wyjaśnienia, kiedy dochodzi do sprzedaży zdalnej. Wątpliwość dotyczy tego czy sprzedaż zdalna zaistnieje w momencie, gdy klient zamawia towar w domu przez komputer, a transakcja sprzedaży i płatność następują w sklepie lub czy kiedy klient rezerwuje towar przez internet, natomiast odbiór i płatność następują w sklepie.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów mówią, że handel internetowy nie został wyłączony z opodatkowania wprost, ale także nie został wymieniony w definicji sprzedaży detalicznej. Wyjaśnienia MF wskazują, że podatkiem nie jest objęty przychód ze sprzedaży dokonywanej na podstawie umowy zawieranej na odległość (w tym przez internet), zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Jest to umowa zawarta na odległość, czyli umowa zawarta z konsumentem bez fizycznej obecności stron za pomocą jednego środka (lub kilku) porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Najważniejsze jest ustalenie momentu złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli, czyli kiedy i w jaki sposób doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

Według wyjaśnień, gdy do zawarcia umowy dochodzi przez Internet (umowa jest zawierana w chwili złożenia przez klienta zamówienia online), ale w sklepie stacjonarnym dojdzie do fizycznego wydania towaru i ewentualnej zapłaty to taki przychód nie powinien zostać opodatkowany. 

Przepisy mówiące o umowach, które zawierane są na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa znajdują się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz.827).

W przepisach tych wyraźnie wskazano, że umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego już systemu zawierania umów na odległość (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), gdzie brak jest jednoczesnej fizycznej obecności stron do chwili zawarcia umowy włącznie, czego przykładem są zakupy w e-sklepie lub rejestracja w portalu internetowym.

Umowa może być także zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa

  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu niebędącym lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy (przykładowo w domu konsumenta, podczas pokazu w wynajętej sali);
  • w wyniku przyjęcia przez przedsiębiorcę oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach jak wyżej;
  • w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość zaraz po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron (zaproszenie na pokaz przypadkowych osób);
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem są promocja i zawieranie umów z konsumentami.

Z kolei lokal przedsiębiorstwa to miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe lub miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. W przypadku zawierania umów na odległość stronami powinni być konsument i profesjonalista (przedsiębiorca).

Zaznaczyć należy, że umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa objęte są  podatkiem handlowym – oczywiście przy spełnieniu innych warunków tego podatku.

 WW.