Strona główna Aktualności Podatek dochodowy: Brak dochodów opodatkowanych w Polsce uniemożliwi skorzystanie z ulgi...

Podatek dochodowy: Brak dochodów opodatkowanych w Polsce uniemożliwi skorzystanie z ulgi prorodzinnej

785
PODZIEL SIĘ
ulgi prorodzinnej Sprawna Spółka

Czy podatnik  może  skorzystać z ulgi prorodzinnej,  jeżeli w 2018 r. uzyskał dochody tylko z pracy za granicą, a jego żona nie była nigdzie zatrudniona? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2-2.4011.225.2019.2.MM) wydanej w dniu 8 sierpnia 2019 roku. Poznajmy stanowisko organu skarbowego.

Kiedy występuje nieograniczony obowiązek podatkowy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) [1] osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.  Jest to tzw.  nieograniczony obowiązek podatkowy.

Podatnik  w roku podatkowym  2018 pracował za granicą – czy zapłaci  podwójnie podatek dochodowy?

W przypadku pracy w krajach Unii Europejskiej podatnik  nie płaci podwójnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z podpisanych przez Polskę międzynarodowych  umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

I tak,  art. 15 ust. 1 Umowy  między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14.05.2003 r. (Dz.U. 2005.12.90) stanowi, że uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jest to metoda wyłączenia z progresją.

Na czym polega metoda wyłączenia z progresją?

W powyższej interpretacji indywidualnej (znak:  0115-KDIT2-2.4011.225.2019.2.MM) Dyrektor KIS wyjaśnił, że „(-) art. 24 wyżej powołanej umowy międzynarodowej, regulujący metody unikania podwójnego opodatkowania, w ust. 2 lit. a) znajdującym zastosowanie do dochodów z pracy najemnej stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód (-) , który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni (-)  taki dochód (-)  od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Jest to metoda wyłączenia z progresją, która oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty z tytułu pracy wykonywanej w Niemczech, jednak dla ustalenia stawki podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce stosuje się stawkę podatku (tzw. stopę procentową) właściwą dla całego dochodu”.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik może skorzystać  z preferencyjnego rozliczenia rocznego?

W roku 2018 małżonka podatnika nie miała żadnych dochodów, stąd też podatnik nie będzie mógł rozliczyć się z nią wspólnie. Jego dochód został bowiem opodatkowany w Niemczech, ponieważ w Polsce podatnik przychodu z tytułu pracy nie uzyskał (metoda wyłączenia z progresją).

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnikowi będzie przysługiwała ulga prorodzinna?

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik nie może odliczyć ulgi prorodzinnej, ponieważ nie może wspólnie rozliczyć się ze swoją małżonka.

„Przepis art. 27f ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwość uzyskania przez osobę uprawnioną do ulgi prorodzinnej, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Uregulowanie to stanowi konsekwencję prawa przysługującego podatnikowi na podstawie ust. 1 tego przepisu, co jest równoznaczne z tym, że bez uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, nie może skorzystać z ulgi, a tym samym również skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu, o którym mowa w art. 27f ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” –  uznał organ interpretacyjny.

Podsumujmy …

Do odliczenia ulgi prorodzinnej od podatku dochodowego od osób fizycznych wymagany jest przychód opodatkowany w  Polsce  według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Interpretacja podatkowa „(…) dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wystąpienia zdarzenia”.

Objaśnienie:

[1] ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 138 z późn. zm.)

W.K.