Strona główna Aktualności Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych

965
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy, która ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw w zakresie Prawa zamówień publicznych. Wszystkie kluby zgromadzone w Sejmie uznały konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie, jednakże już szczegóły wzbudzały sporo kontrowersji. Jednakże wszelkie poprawki zostały odrzucone w trakcie drugiego czytania (miały eliminować lub ograniczyć zakres in-house, czyli zlecania „spółkom-córkom” zadań bez przetargów).

Mała nowelizacja Prawa zamówień publicznych przewiduje, że podmiot zamawiający będzie miał możliwość powierzania określonych zadań swojej „spółce-córce”, gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach. Kontrowersje wzbudzał fakt, że spółki-córki nie mają żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o zatrudnianie na etat.

Zaznaczyć jednak należy, że nowelizacja wprowadza obowiązek zatrudniania na umowy o pracę przy zamówieniach publicznych, w momencie, gdy spełnione są kryteria Kodeksu pracy.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ma na celu przede wszystkim pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zamówień (w tym też celu uproszczono i uelastyczniono procedury oraz ułatwienia w udzielaniu zamówień w częściach).

Ustawa minimalizuje ilość obowiązków formalnych w momencie ubiegania się o udzielenie zamówienia (składanie oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, a dokumentów można wymagać tylko od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza).

Dodatkowo nowelizacja Prawa zamówień publicznych ogranicza opcję korzystania z kryterium najniższej ceny. Natomiast w trakcie wyboru oferty będzie trzeba uwzględniać także kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne.

Ustawa przewiduje również wprowadzenie klauzul społecznych, a nawet zastrzeganie przez zamawiającego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, jeśli celem działania jest integracja społeczna czy promowanie zakładów pracy chronionej i zakładów, gdzie zatrudniane są osoby niepełnosprawne.

Najważniejsze jednak to fakt wprowadzenia nowego trybu udzielania zamówień- partnerstwa innowacyjnego, czyli takie, które ma promować innowacyjność w systemie zamówień publicznych.

Zmiany mają także wprowadzić elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych (jednakże powszechna od kwietnia 2018 r.). Ma to ułatwić i wprowadzić komunikację elektroniczną między wykonawcą a zamawiającym.

Przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, chyba że dla niektórych uregulowań wyznaczono inne terminy wejścia w życie.

WW