Strona główna Dla pracodawcy Pakiety medyczne bez składek ZUS

Pakiety medyczne bez składek ZUS

2091
PODZIEL SIĘ

Jeśli pakiety medyczne są finansowane częściowo przez pracownika, nie są objęte składkami ZUS.

Taki generalnie wniosek wynika z jednej z interpretacji wydanych przez ZUS tj. interpretacji z dnia 16 czerwca 2016 r. (sygn. WPI/200000/43/572/2016).

Interpretacja ZUS została wydana w stanie faktycznym, w którym przedsiębiorstwo   wprowadziło do zbiorowego układu pracy zapis, na podstawie którego zatrudnieni pracownicy uzyskali prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej w ramach specjalnego dodatkowego ubezpieczenia. Zapis w ZUZP przewidywał przy tym, że pakiety medyczne były po części finansowane ze środków własnych pracowników, z tym że zasadniczy koszt pakietu medycznego pokrywał pracodawca. W związku z tym pracownik miał możliwość nabycia po niższej korzystniejszej dla sobie cenie określonego świadczenia zdrowotnego.

Wnioskodawca uznał, że w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie § 2 ust. 1 pkt. 26) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jednol Dz. U. z 2015 r. poz. 2236).

Przepis ten stanowi, że Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody:

26) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (…)”.

Aby zatem pakiety medyczne, a dokładnie  ich wartość nie stanowiła dla pracowników podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych, to zgodnie z powołanym przepisem:

  • udostępnienie pracownikom świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej musi być przewidziane w postanowieniach układu zbiorowego pracy, regulaminie wynagradzania lub w przepisach o wynagradzaniu,
  • pracownik ma w związku z tym możliwość zakupu danego świadczenia po cenie niższej niż detaliczna.

ZUS zgodził się z powyższym stanowiskiem. W konsekwencji w zakresie pracowników istnieje możliwość nie wliczania wartości pakietów medycznych do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem jest jednakże częściowe sfinansowanie kosztów pakietu przez pracownika.

WW.