Strona główna Ogólna Otwieramy sklep monopolowy

Otwieramy sklep monopolowy

1700
PODZIEL SIĘ

Alkohol należy do specyficznej grupy towarów, których dystrybucja wymaga zdobycia odpowiednich zezwoleń. Podstawowym z nich jest pozwolenie na prowadzenie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, zwane potocznie „koncesją na alkohol”. Szczegółowe zasady udzielania koncesji reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
Poza wymienioną wyżej ustawą, zasady sprzedaży napoi alkoholowych regulują również przepisy gminne. Każda gmina posiada własny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w oparciu o który decyduje o ograniczeniach dostępności alkoholu na swoim terenie. Uchwała rady gminy określa dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady ich usytuowania. Tak więc przed rozpoczęciem działań zmierzających do otrzymania koncesji na alkohol należy sprawdzić, czy w gminie jest jeszcze miejsce na kolejny sklep monopolowy i gdzie może go otworzyć.

Następnym krokiem na drodze do własnego sklepu monopolowego jest założenie działalności gospodarczej oraz wynajęcie lub zakupienie lokalu, którymusi sprostać wymogom stawianym przez Państwową Inspekcję Pracy, Straż Pożarną oraz Sanepid.

Koncesja na alkohol wydawana jest w gminie, na terenie której przedsiębiorca planuje otworzyć sklep, na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Nie ma jednego, określonego wzoru takiego wniosku, musi on jednak zawierać wszystkie wymagane elementy:
– rodzaj zezwolenia,
– informacje dotyczące przedsiębiorcy,
– numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
– adres punktu sprzedaży oraz punktu składowania napojów alkoholowych.
Załącznikami do takiego wniosku jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu oraz – jeśli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora. W przypadku, gdy przedsiębiorca planuje otworzyć więcej niż jeden sklep z alkoholem, musi ubiegać się osobno o zezwolenie dla każdego z nich.
Roczna opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych uzależniona jest od rodzaju sprzedawanych trunków:
– 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
– 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Wyszczególnione powyżej stawki obowiązują tylko w pierwszym roku prowadzenia działalności, w latach następnych opłata wyliczana jest w oparciu o wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Autor: Paweł Kowalski, radca prawny w kancelarii „Rachelski i Wspólnicy”