Strona główna Aktualności Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego – ważna informacja dla spółek...

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego – ważna informacja dla spółek partnerskich oraz jawnych

6929
PODZIEL SIĘ

Czerwiec to zwykle gorący miesiąc w ciągu roku. Do końca czerwca spółki zobligowane są bowiem złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego różnego typu dokumentów, w tym sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy.

Pewne obowiązki spoczywają także na spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich prowadzących w danym roku księgę przychodów i rozchodów. Podmioty te zobowiązane są złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Także i w tym przypadku oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego powinno zostać złożone – w zakresie roku 2015 – do dnia 30 czerwca 2016 r.

Przypomnijmy, że spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 2 Ustawy o rachunkowości), mają prawo wyboru prowadzenia księgi rachu nkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jeżeli ich przychody netto nie przekraczają równowartości w walucie polskiej 1.200.000 EURO. W przypadku tych spółek możliwe jest zatem zastosowanie księgowości uproszczonej – podatkowa księga przychodów i rozchodów lub też ujmowanie wszystkich operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.

Istotne jest przy tym, że począwszy od 2015 roku spółki, które wybrały prowadzenie ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały zobowiązane do składania do KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego (zgodnie z art. 2 ust. 2a w zw. z art. 70a ustawy o rachunkowości).

Przepisy jasno wskazują, kto ma sporządzić i złożyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia ww. sprawozdania finansowego. Osobami tymi są kierownik jednostki, a zatem w przypadku spółki jawnej zobowiązani są do tego wspólnicy prowadzący sprawy spółki, natomiast w przypadku spółki partnerskiej obowiązek ten spoczywa na wspólnikach prowadzących sprawy spółki lub na zarządzie, jeśli wspólnicy taki utworzyli. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, czyli spółki które prowadziły w 2015 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów, zobowiązane są złożyć ww. oświadczenie do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Procedura ta powinna mieć miejsce za każdy rok, w którym spółka prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Oświadczenia składane są na drukach:

  • KRS-Z30 (gdy wniosek o wpis dotyczy wyłącznie złożenia tego oświadczenia);
  • KRS-ZN (gdy jednostka składa oświadczenie przy okazji rejestrowania w KRS zmiany swoich danych).

Obok złożenia oświadczenia poprzez uzupełnienie odpowiednich rubryk w ww. formularzach, sądy rejestrowe wymagają dołączenia do wniosku do KRS odrębnie spisanego i właściwie podpisanego oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego o treści wskazanej w art. 70a Ustawy o rachunkowości.

Podsumowując sprawozdania finansowego nie muszą sporządzać spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość 1.200.000 EURO. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego musi być jednak złożone do sądu rejestrowego.

Zgłaszanie do rejestru przedsiębiorców KRS braku obowiązku sporządzenia sprawozdania ma na celu usprawnienie egzekwowania ww. dokumentów od spółek, na których spoczywa obowiązek sprawozdawczy.

 WW.