Strona główna Aktualności Opłaty w postępowaniu cywilnym – dalsze zasady cz.2

Opłaty w postępowaniu cywilnym – dalsze zasady cz.2

1224
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule była m.in. mowa o tym jakie są rodzaje opłat sądowych wnoszonych przez strony w toku postępowania cywilnego. Dzisiaj dalsze informacje w tym zakresie.

Kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, przy czym obowiązek ponoszenia kosztów sądowych rozciąga się także na każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym świadka, biegłego i tłumacza (art. 7 ust. 1 u.o.k.s.), chyba że ustawa przewiduje zwolnienie od kosztów sądowych.

Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (tzw. współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

W wypadku wstąpienia do sprawy osoby, na której rzecz prokurator wytoczył powództwo lub zgłosił wniosek o wszczęcie postępowania, pobiera się od tej osoby opłatę należną od takiego pozwu lub wniosku.

W jaki sposób regulowane są opłaty sądowe

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:

  • bezgotówkowej,
    • na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej,
    • za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności,
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej,
  • znaków opłaty sądowej.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty sądowe uiszcza się wyłącznie przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie. Podobnie w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego opłatę sądową od wniosku składanego drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych lub wzorców dokumentów udostępnionych w systemie teleinformatycznym uiszcza się wyłącznie przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie.

Jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wszczętym na skutek wniosku składanego drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych lub wzorców dokumentów udostępnionych w systemie teleinformatycznym osoba składająca pozew lub wniosek równocześnie składa więcej niż jedno pismo podlegające opłacie sądowej, jest dopuszczalne jednoczesne uiszczenie sumy opłat sądowych od poszczególnych pism podlegających opłacie sądowej.

W kolejnym artykule będzie mowa o szczególnej instytucji w zakresie kosztów postępowania tj. o zwolnieniu od kosztów postępowania sądowego.

Stan prawny: 21 czerwca 2017 r.

Joanna Mucha – współpracownik Portalu