Strona główna Aktualności Opłata reklamowa – jaka zasada ustalania?

Opłata reklamowa – jaka zasada ustalania?

1956
PODZIEL SIĘ

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 5 sierpnia 2016 r., poz. 779, a wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) określiło górną granicę stawki kwotowej opłaty reklamowej.

Na podstawie obwieszczenia rada gminy może w drodze uchwały ustalić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłat w zakresie opłaty reklamowej. Opłata reklamowa pojawiła się w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu opublikowanej (Dz. U. z 2015 poz. 774).

Opłata reklamowa należy do opłat fakultatywnych. To Rada Gminy ma uprawnienie do wprowadzenia opłaty od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Taka opłata może być pobrana na obszarach, gdzie obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Na opłatę reklamową składa się część stała i część zmienna. Część stała to zryczałtowana wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, który służy do ekspozycji reklamy. Część zmienna jets z kolei liczona od powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego. Ustawa wyraźnie wskazuje, że o wysokości stawek decyduje rada gminy.

Opłata reklamowa jest pobierana od:

– właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

– posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

– użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

– posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  • jest bez tytułu prawnego lub
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego.

Na wymienionych wyżej nieruchomościach można pobierać opłatę reklamową, o ile znajdują się tam tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, bez względu czy jest tam eksponowana reklama.

W roku 2017 roku stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,45 zł dziennie, natomiast stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Opłata reklamowa nie jest pobierana w sytuacji, gdy:

– tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie,

– tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe stanowią szyld,

– tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa lub służą wyłącznie do upowszechniania informacji(upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia lub o charakterze religijnym).

Opłata reklamowa jest dochodem gminy.

WW.