Strona główna Prawo cywilne Opłata adiacencka – jak się ją nakłada?

Opłata adiacencka – jak się ją nakłada?

1055
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule była mowa o tym co to jest opłata adiacencka i w jakich maksymalnych wartościach może być nakładana. Dzisiaj trochę o procedurach związanych z opłatą adiacencką.

Opłata adiacencka – jak przebiega procedura jej nałożenia?

Analizując szczegółowo, jak przebiega obarczenie danego podmiotu opłatą adiacencką, należy wskazać, że:

  • Wysokość opłaty adiacenckiej jest ustalana w drodze decyzji, adresowanej do podmiotu, który taką opłatę ma uiścić;
  • Naliczenie opłaty adiacenckiej, jak i wydanie w związku z tym decyzji przez właściwy organ samorządowy, jest czasowo ograniczone, tj. ma to nastąpić najpóźniej w ciągu 3 lat od dnia, w którym nastąpiło rzeczywiste podwyższenie wartości danej nieruchomości, dla przykładu od dnia, kiedy zakończono na tej nieruchomości wybudowanie infrastruktury technicznej, podnoszącej jej wartość.

Należy jednak mieć na względzie, że znane są liczne gminy, których włodarze takiej opłaty właścicielom nieruchomości nie naliczają, mimo, iż Ci spełniają odpowiednie ku temu warunki. Z czego to wynika? Przede wszystkim z charakteru przepisu, który stanowi o tej opłacie. Jej naliczenie jest wskazane jako uprawnienie (możliwość) gmin, a nie ich obowiązek. Zatem, jest uznaniowe i zależne od władz gminy, czy taka opłata jest stosowana, naliczana, czy też nie.

Otrzymanie decyzji o naliczonej opłacie adiacenckiej to nie ostateczność …

Otrzymanie decyzji o opłacie adiacenckiej nie jest ostateczne, chociaż powaga aktu, jakim jest wydawana decyzja administracyjna w tej sprawie, mogłaby sprawiać takie wrażenie. Zainteresowani powinni wziąć pod uwagę w takiej sytuacji, że:

  • od decyzji organu samorządowego w sprawie nałożenia opłaty adiacenckiej jej adresat może wnieść odwołanie, podmiotem właściwym do rozpatrywania takich odwołań jest: Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Po niekorzystnym dla zainteresowanego rozstrzygnięciu sprawy przez SKO może się on odwołać dalej do sądu administracyjnego, a w końcu także do NSA,
  • dopuszczalnym rozwiązaniem i stosowanym w praktyce jest również rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej, którą dana jednostka jest zobowiązana zapłacić. Pozwoli to przynajmniej na rozłożenie ciężaru finansowego opłaty.
  • możliwe jest również kwestionowanie wydanej decyzji poprzez podważanie wiarygodności, prawidłowości zastosowanych na etapie wyliczeń kalkulacji wartości nieruchomości;
  • znane jest wreszcie kwestionowanie przez stronę obarczenia jej taką opłatą w drodze postępowania sądowego.

Zatem, jak wynika z powyższego, opłata adiacencka to szczególny rodzaj opłaty od wartości nieruchomości, gdy ta w ustalonych przypadkach uległa zwiększeniu. Naliczenie tej opłaty nie jest jednak obowiązkiem gmin, a jedynie uprawnieniem. Nadto od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie naliczenia tej opłaty strona obarczona nią może również wnieść odwołanie do odpowiednich organów.

 MM.