Strona główna Aktualności Opiekunowie osób niepełnosprawnych – jaka będzie ich sytuacja?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych – jaka będzie ich sytuacja?

1003
PODZIEL SIĘ

Niedawno (22 listopada 2016 roku) pojawiła się informacja, że Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Nowelizacja ta obejmuje propozycję rządu, aby opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy w wyniku śmierci podopiecznych utracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogli starać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Zgodnie z nowelizacją opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mieli możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy i otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Możliwe także będzie dla nich ubieganie się o świadczenie przedemerytalne.

Według znowelizowanych przepisów czas sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi będzie traktowane jak okres zatrudnienia z opcją zaliczenia tego czasu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645) do okresu pozwalającego na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (do 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej) zaliczy się okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Doliczenie tego okresu do uzyskania wymienionych wyżej uprawnień nastąpi pomimo nieodprowadzania składek na Fundusz Pracy, o ile strata prawa do tego świadczenia lub zasiłków nastąpiła w wyniku śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka.

W przypadku prawa do świadczenia przedemerytalnego obowiązuje kryterium wieku i przepracowanego czasu. Z tego wynika, że opiekun do momentu, w którym ustało prawo do świadczenia, musi ukończyć przynajmniej 55 lat (jeśli chodzi o kobiety) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn). Bez względu na płeć muszą oni legitymować się okresem pracy uprawniającym do emerytury (czyli 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Planowana nowelizacja ma wejść w życie już 1 stycznia 2017 roku. Według obliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z takiego wsparcia skorzysta około 122,3 tysięcy osób, a Fundusz Pracy przeznaczy na to 1 mld 27,5 mln zł.

Zmiany mają na celu przede wszystkim zrównanie okresu opieki z okresem zatrudnienia, które jest niemożliwe w czasie opieki nad niepełnosprawnym.

Nowelizacja opiera się na wprowadzeniu jednego rodzaju świadczenia (świadczenia pielęgnacyjnego) dla każdego z opiekunów zajmującego się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Świadczenie ma być przyznawane w sytuacji rezygnacji przez opiekuna z pracy w związku ze sprawowaniem opieki jak i w przypadku niepodejmowania przez niego zatrudnienia.

WW.