Strona główna Ogólna Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

1423
PODZIEL SIĘ

Miałeś wypadek samochodowy, na skutek którego zniszczeniu uległ Twój samochód i rzeczy osobiste? Doznałeś obrażeń fizycznych? Jeżeli do wypadku doszło nie z Twojej winy, żądaj odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody!

Podstawa prawna dochodzenia odszkodowania za wypadek

Podstawą prawną do żądania odszkodowań za szkody wywołane wypadkiem jest art. 415. kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Odpowiedzialność cywilną za kierowców wyrządzających szkody zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Ustawa stanowi, iż poszkodowany ma prawo żądać od ubezpieczyciela pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych na ciele i mieniu, które są następstwami wypadku.

Jak postępować po wypadku?

Poszkodowany w wypadku samochodowym bezwzględnie powinien wezwać policję na miejsce zdarzenia. Brak wiarygodnego źródła informacji o wypadku jakim jest policja (a konkretnie przygotowany przez policję protokół powypadkowy) może w przyszłości skutecznie uniemożliwić dochodzenie roszczeń. Obecność policji w przypadku gdy uczestnicy doznali obrażeń fizycznych jest obligatoryjna.
Posiadanie protokołu policyjnego jest często jedynym dowodem zajścia kolizji lub wypadku. W wielu przypadkach samo oświadczenie o wypadku i przyznanie się do winy sporządzone przez sprawcę i poszkodowanego nie jest wiarygodnym dokumentem, szczególnie, że sprawcy często wycofują złożone oświadczenia, argumentując m.in. przeżytym szokiem powypadkowym. W podobnych sytuacjach jedyną możliwością uzyskania odszkodowania jest skierowanie roszczenia do sądu co w wielu przypadkach jest ryzykowne.
Poszkodowani powinni zadbać aby w protokole policyjnym o zaistnieniu wypadku znalazły się wszelkie niezbędne dane. Przede wszystkim spisane powinny zostać personalia uczestników, zakres uszkodzeń w pojeździe, ale również wymienione powinny zostać zniszczone rzeczy (np. telefony komórkowe, ubrania, buty, laptopy). Niezbędne mogą okazać się także dane świadków zdarzenia.

Odczuwasz dolegliwości bólowe? Walcz o odszkodowanie!

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości bólowych poszkodowany powinien udać się do najbliższej placówki pogotowia aby wykonać niezbędne badania i w razie konieczności poddać się hospitalizacji.
Podkreślić należy, iż część poszkodowanych nie odczuwa bólu bezpośrednio po wypadku. Dolegliwości bólowe pojawić się mogą nawet po upływie 24 godzin po zdarzeniu. W powyższym przypadku poszkodowani mogą nadal rościć o zadośćuczynienie (odszkodowanie za ból, cierpienie i doznane obrażenia fizyczne) jeżeli posiadają dokumentację poświadczającą zakres i charakter doznanych obrażeń.

Terminy likwidacji szkód

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku jest zobowiązane do wypłacenia bezspornej kwoty odszkodowania w ciągu 30 dni, licząc od momentu przyjęcia szkody. W przypadku trudności z ustaleniem sprawcy szkody, ubezpieczalnia ma obowiązek dokonać wypłaty do 90 dni od momentu zgłoszenia szkody. Nie zwalnia to ubezpieczyciela od obowiązku poinformowania poszkodowanego o trudnościach związanych z likwidacją szkody na piśmie. W przypadku niedotrzymywania przez towarzystwo ubezpieczeń powyższych terminów poszkodowany powinien rozważyć skierowanie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub złożenie pozwu do sądu.

Przedawnienie roszczeń

Poszkodowani mogą starać się o odszkodowanie za doznane straty w określonym czasie po zajściu wypadku. Roszczenia przedawniają się po okresie 3 lat od momentu powstania szkody:
Art. 4421. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
Stosowany jest również termin 20-letni, zgodnie z niniejszym zapisem kodeksu cywilnego:
Art. 4421.§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Zgodnie z powyższym, poszkodowany przez osobę, na której ciąży prawomocny wyrok karny może żądać odszkodowania do okresu 20 lat od momentu wyrządzenia szkody.
Terminy przedawnienia mają szczególnie istotne znaczenie w przypadku pojawienia się tzw. nowej krzywdy. W sytuacji, gdy poszkodowany dowiaduje się o nieznanej dotąd konsekwencji wypadku w okresie po przedawnieniu, jego nowe roszczenia nie mają mocy prawnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy uczestnik wypadku samochodowego (jeżeli tylko nie był sprawcą wypadku) ma prawo ubiegać się o rekompensatę za doznane szkody. Sprawy roszczeniowe nie są wszczynane z urzędu dlatego wiele zależy od podejścia i wiedzy prawnej samych poszkodowanych. Niedoinformowanie powoduje, że wiele z uczestników wypadków nie jest świadoma swoich praw i przysługującego odszkodowania.