Strona główna Ogólna Odpowiedzialność za niezaktualizowanie danych spółki w krajowym rejestrze sądowym

Odpowiedzialność za niezaktualizowanie danych spółki w krajowym rejestrze sądowym

1076
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jak i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (zwanej dalej ,KRS) podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej ,,KRS’’) jest zobowiązany do aktualizowania zgłoszonych w KRS danych czy też do składania wymaganych przepisami prawa dokumentów.
Nie zgłoszenie aktualizacji danych do KRS wiąże się poniesieniem odpowiedzialności przez osobę zobowiązaną do zgłoszenia zmiany. Zobowiązanym do dokonania zmian jest każdy wspólnik w przypadku spółki osobowej albo zarząd – w spółkach kapitałowych.
W związku z niezgłoszeniem danych polegających wpisowi do KRS ponosi się odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ich niezgłoszeniem w ustawowym terminie. Termin ten wynosi 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Odpowiedzialność może być wyłączona w przypadku, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którąspółka nie ponosio dpowiedzialności. (art. 18 uKRS)
Ponadto, według art. 24 uKRS, w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wezwie obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny.
Niewykonanie wezwania sądu w wyznaczonym terminie umożliwia nałożenie przez sąd grzywny. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Wysokość grzywny określają przepisy Kodeksu postepowania cywilnego. Zatem, zgodnie z art. 1052 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może wymierzyć w jednym postanowieniu grzywnę nie wyższą niż jeden tysiąc złotych, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne.
W sytuacji, gdy zarówno wezwanie jak i nałożenie grzywny nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy z urzędu wykreśli ten wpis z urzędu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy posiada uprawnienie do dokonania z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Autor: Julia Hejduk, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp.k.