Strona główna Dla pracodawcy Odpowiedzialność karna za mobbing

Odpowiedzialność karna za mobbing

8126
PODZIEL SIĘ

W jednym z poprzednich artykułów „Mobbing – prawne środki przeciwdziałania mobbingowi” wskazywaliśmy w jakich przypadkach można mówić o mobbingu i jakie są podstawowe sposoby zapobiegania mobbingowi. Niezależnie jednak od powyższego trzeba jeszcze zwrócić uwagę na odpowiedzialność karną za mobbing, jaką może ponieść pracodawca dopuszczający się mobbingu.

Odpowiedzialność karna za mobbing – kiedy może wchodzić w grę

Odpowiedzialność karna za mobbing wchodzi w grę wówczas kiedy zaistniał stan spełniający znamiona przestępstwa. Chodzi tutaj o następujące przepisy Kodeksu Karnego/Kodeksu wykroczeń:

 • Art. 151 – doprowadzenie pracownika do targnięcia się na własne życie – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
 • Art. 156 – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10,

[emaillocker]

 • Art. 157 – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
 • Art. 158 – udział w bójce lub pobiciu – kara pozbawienia wolności do lat 3 (jeśli następstwem bójki jest trwały uszczerbek na zdrowiu – od 6 miesięcy do lat 8, natomiast jeśli jest to śmierć – od roku do lat 10),
 • Art. 190 – groźba popełnienia przestępstwa wobec ofiary – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2,
 • Art. 191 – przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia ofiary do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – kara pozbawienia wolności do lat 3,
 • Art. 207 – znęcanie się fizyczne lub psychiczne – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
 • Art. 212 – pomówienie osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (do lat 2 jeśli pomówienie nastąpiło za pomocą środków masowego komunikowania),
 • Art. 216 – znieważenie osoby – kara grzywny lub ograniczenia wolności,
 • Art. 217 – uderzenie lub inne naruszenie nietykalności cielesnej – kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,
 • Art. 218 – złośliwe lub uporczywe naruszenie praw pracownika – kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3,
 • Art. 219 – nie zgłoszenie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych do organu ubezpieczeń społecznych – kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 • Art. 220 – nie dopełnienie obowiązków BHP poprzez narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – kara pozbawienia wolności do lat 3 (w przypadku nieumyślnego działania kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku),
 • Art. 267 – pozyskiwanie informacji bez uprawnienia – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2,
 • Art. 268 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie zapisu istotnej informacji lub utrudnianie zapoznania się z nią przez osobę uprawnioną – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, (jeżeli na skutek takiego działania nastąpiła dodatkowo szkoda majątkowa, to pracodawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5),
 • Art. 107 Kodeksu Wykroczeń – złośliwe wprowadzenie w błąd lub złośliwe niepokojenie – kara grzywny do 1 500 zł lub kara nagany,
 • Art. 283 Kodeksu Pracy – nie przestrzeganie przepisów lub zasad BHP – kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Odpowiedzialność karna za mobbing – podsumowanie

Jak więc widać zakres odpowiedzialności karnej w przypadku mobbingu spoczywa wyłącznie na pracodawcy i jest uwarunkowany rodzajem zachowania, jakie zostało uznane za mobbing. Przewidziane kary mogą być różne – od grzywny, poprzez ograniczenie wolności aż do pozbawienia wolności. Prześladowany pracownik ma również możliwość wystąpienia o odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, zwłaszcza jeśli działanie doprowadziło do rozstroju nerwowego.​

PW.

[/emaillocker]